TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ YAPISI, İŞSİZLİK VE KIRSAL ALAN

cahit aydemir
4.355 601

Öz


Özet: Günümüzde birçok ülkede, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olarak, istihdam yapısı ve işsizlik boyutu ele alınmaktadır. Bugün Türkiye'nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından birisi de işsizliktir. Türkiye, ekonomik ve sosyal yapısındaki dengesizliklere ek olarak, uygulamakta olduğu makro ekonomik politikaların da etkisiyle her geçen gün daha da ağırlaşan istihdam ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu çalışmada işsizlik ile ilgili veriler ülkenin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınarak analiz edilmiş, Türkiye’deki kırsal istihdam ve işgücü piyasasına ilişkin durum tespiti yapılmıştır. Ayrıca işsizlik ana faaliyet kolları, cinsiyet ve yaş, iş arama süresi, eğitim gibi özellikler dikkate alınarak incelenmiştir. Bu süreçte işsizlikle mücadele politikaları değerlendirilmiştir. “Kırsal Alan” tanımında TÜİK yaklaşımı benimsenmiş ve nüfusu 20.000 ve daha az olan yerleşim yerleri kırsal alan olarak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal alan, işgücü, istihdam.


Anahtar kelimeler


Kırsal alan, işgücü, istihdam.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aren, Sadun, İstihdam, Para Ve İktisadi Politika, Ankara, Bilgi Yayınevi, Şubat 1975 (Beşinci Basım)

Bekiroğlu, Cemil (2010) Türkiye’de İşsizlik Sorununun Çözümlenmesinde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi

Demircan, Erhan (2012) İstihdam Ve İşgücü Piyasası Raporu Karacadağ Kalkınma Ajansı

Duruel, Mehmet Ve Kara, Mehmet, “Türkiye’de Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu”, Sosyal Siyaset Konferansları,(Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50, 2005, 368–396.

Ekin, Nusret (2003), Türkiye’de İşsizlik, Kamu-İş; C: 7, S: 2/2003

Gök, M., (2004). İş Gücü Piyasası Ve Kobiler. Roma Yay Inlar I No: 12, 1. Bask I, Eylül, Ankara, 418 S.

Gupta, J. P., (1990). Population Growth And The Problem Of Unemployment, New Delhi, 320 Pg.

Güney, Alptekin, İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları Ve Mücadele Yöntemleri, Kamu-İş; C:10,S:4/2009

Gürbüz, Mehmet, Karabulut, Murat, Kırsal Göçler İle Sosyo-Ekonomik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Analizi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 50, S. 37-60, İstanbul, 2008.

Gürlük, Serkan (2001) Dünyada Ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Sürdürülebilir Kalkınma, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık

Kabakulak, Hatice Merve, 2011, Gelişmekte Olan Ülkelerde Kırsal Kalkınmanın Sosyo-Ekonomik Önemi, Sunum Notları

Kumaş , H., (2001). “ İşsizliğin Psiko-Sosyal Boyutu Ve Çalışma Yaşamına İlişkin Değerler Üzerindeki Etkileri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 3, Say I: 4, Ekim-Kasım-Aralık. İzmir, 200 S.

Olhan, Emine Türkiye’de Kırsal İstihdamın Yapısı, Fao Türkiye Temsilciliği, 2011

Özdemir, Süleyman Vd., İşsizlik Sorunun Çözümünde Kobi’lerin Desteklenmesi, İstanbul, İto, Yayın No: 2006-24, 2006

Özpınar, Şansel, Demir, Öznur, Keskin, Sabiha (2011) Türkiye’de İstihdamın Yapısının Değerlendirilmesi (2000-2010), Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 3, No 2, 2011 Issn: 1309-8012 (Online)

Seta Analiz, Siyaset, Ekonomi, Toplum, Araştırma Vakfı, Www.Setav.Org, Mayıs 2010

T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Planı, 2010-2013, Ankara T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kırsal Alanda Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kadınlar, Doç. Dr. Aşkın Asan, Doç. Dr. Mustafa Can, Aygül Fazlıoğlu (Sosyolog)

Tümertekin, E. Ve Özgüç, N., 1998, Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Uyar Bozdağlıoğlu, E.Yasemin (2008) Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri Ve İşsizlikle Mücadele Politikaları, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:20 Adnan Menderes Üniversitesi

Zaim, Sabahattin, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, Filiz Kitapevi,1997(10.Baskı)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.