ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDAN KAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)

serpil senal, burcu aslantaş ateş, durmuş acar
1.580 907

ÖzAnahtar kelimeler


Kapsamlı kâr, muhasebe standartları, hisse başına kazanç, özsermaye kârlılığı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kayış, A., (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Güvenilirlik Analizi, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 402-419, Ankara.

Oğuzlar, A. (2007) “İstatistiksel Veri Analizi”, Ezgi Kitabevi, Bursa.

Küçüksille, E. (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Parametrik Hipotez Testleri, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 73-84, Ankara.

Dastgır, M., Velashanı A.S. (2008) “Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 12.

Çelik, 0.(2006) “Geniş Kapsamlı Kâr: Finansal Tablolarda Raporlanması ve Türkiye Uygulaması”, Muhasebe Denetime Bakış, Yıl:5, Sayı:17, Ocak. Aydeniz, E. Ş. (2009), “Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: IMKB’ ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2009, Cilt: XXVII, Sayı:II

Değer, A., Poroy Arsoy, A. (2009) Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri, Mali Çözüm, Sayı:94, Yıl:2009

Üreten, A., Ercan, M. K. (2000) “Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi”, Gazi Kitabevi.

Fernandez, F. S. (2009) “Empirical Analysis of Comprehensive Income on Basic Earnings Per Share for Spanish Companies Listed on Madrid Stock Exchange”, International Business& Economics Reseerch Journal, June.

Gücenme, Ü. (2012) “ Türkiye Muhasebe Standartlarında Kapsamlı Kârın Raporlanması”,http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/umtgucenme/ 001 (07.2012).

Akdoğan, M. U., (2012) Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı, “Muhasebe Finansman Dergisi, Ekim.

Gökgöz, A., (2013) Diğer Kapsamlı Gelir ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ocak 2013.

Goncharov, I., Hodson., A, (2010), Comprehensive Income In: Valuation, Prediction and Conservative Isues, Issues. http://ssrn.com/abstract=1313134

Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012) TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları , Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TURMOB Yayınları, 2.Baskı.

Türkiye Muhasebe Standartları, (2009) Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMSK Kurulu Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.