YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ahmet gökgöz
1.505 862

Öz


Özet: Türk Vergi Mevzuatı açısından gayrimenkuller, edinilme amacına bakılmaksızın, maddi duran varlıklar içerisinde sınıflanarak maliyet bedeli üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Ancak TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardının yürürlüğe girmesiyle birlikte, gayrimenkuller; sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul ve yatırım amaçlı gayrimenkul olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ise TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre muhasebeleştirilmektedir. TMS 40 standardında, yatırım amaçlı gayrimenkul; kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkul olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, vergi mevzuatı açısından bir yenilik olan, yatırım amaçlı gayrimenkullerin TMS 40 çerçevesinde nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktır.

Anahtar Sözcükler: TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkul.

Anahtar kelimeler


TAS 40, Investment Property, Owner-occupied Property

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdoğan, N. ve O. Sevilengül (2007a), Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Akdoğan, N. ve O. Sevilengül (2007b), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tükdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm Dergisi, 84 (2007) : 29-70.

Gökçen, G., B. Akgül ve C. Çakıcı (2006), Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları (Uluslararası Muhasebe Standartları İle Uyumlu), Beta Yayınları, İstanbul.

Örten, R., H. Kaval ve A. Karapınar (2009). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları: Uygulama ve Yorumları, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Özerhan Akbulut, Y. (2008), “Vergi Usul Yasasındaki Değerleme Hükümlerinin TMS Kapsamında İncelenmesi”, VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Antalya, Ankara SMMM Odası Yayın No 59: 1-32.

Özerhan, Y. ve S. Yanık (2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları – Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları, 2. Baskı, Ankara.

Öztürk, C. (2009), “Yerel ve Uluslararası Muhasebede Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kavramı ve UMS 40’ın Türkiye Muhasebe Sistemine Yansımaları”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 96: 97-128.

TMS. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı

TMS. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı

TMS. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı

TMS. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (Erişim Tarihi: 07.09.2012).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.