TKY YAKLAŞIMININ İŞLETME MALİYET GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Enis Baha Biçer
2.104 791

Öz


Günümüz işletmeleri için en önemli konulardan birisi maliyet liderliğidir. İşletmeler maliyet avantajı sağlamak için modern üretim ve yönetim metotlarına başvururlar. Öteki taraftan işletme maliyetlerinin, modern üretim ve yönetim metotlarına olan aşırı duyarlılık göstereceği bir gerçektir.

Bu çalışmada, işletme maliyetlerinin, TKY karşısında nasıl bir seyir izlediği problemi temel alınarak, TKY’yi benimsemiş ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip bir üretim işletmesinin, kalite belgesi öncesi ve belgelendirme sonrası dönemde işletme maliyet gelişim sürecinin ne gibi değişiklik gösterdiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Elde edilen bulgular, TKY’nin uygulama konusu işletmenin üretim maliyetleri ve faaliyet giderleri üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir. Yine, maliyet gelişim süreci incelendiğinde faydaların sağlanması için birkaç yıl geçmesi gerektiği ve geçen zamana paralel olarak göstergelerde iyileşmelerin de arttığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Kalite Maliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001:2008.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bunney, H. ve Dale, B. (1999). Total Quality Management: Blueprint. Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc.

Çalışkan, G. (2006). “Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (17), 60-75.

Çolak, M. (2004), “Mobilyada Pazar Maliyetini Etkileyen Nedenler: Örnek Bir Mobilyanın Maliyetinin Çıkarılması”. Pazarlama Dünyası, Sayı: 18, 18Dimara, E., Skuras, D., Tsekouras, K. ve Goutsos, S. (2004). “Strategic Orientation And Financial Performance Of Firms Implementing ISO 9000” [Stratejik Uyum ve ISO 9000 Uygulayan Firmaların Finansal Performansı]. International Journal of Quality and Reliability Management, 21 (1), 72-89.

Gücenme, Ü. (2005). Genel Muhasebe. Bursa: Alfa-Akademi Basım Yayın.

Halis, M. (2000). Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri-ISO 9002 Kalite Belgesi Çalışmaları. İstanbul: Beta Basım Yayın, Hoyle, D. (2006). ISO 9000 Quality Systems Handbook. (Fifth Edition). Oxford: Butterworth-Heinemann.

İnal, M.E. ve Toksarı, M. (2006). “Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları Ve Bu Sorunlara Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 1051

Karabınar, S. (1998). Kalite Maliyetlerinin Maliyet Muhasebesindeki Yeri ve Bir Öneri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaya, U. ve Daştan, A. (2005). “Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2), 385-400.

Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Küçüksavaş, N. (2000). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulaması. (8.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Leung, H.K.N., Chan, K.C. ve Lee, T.Y. (1999). “Cost and Benefits of ISO 9000 Series: A Practical Study” [ISO 9000’in Maliyet ve Yararları: Bir Uygulama Çalışması]. International Journal of Quality and Reliability Management, 16 (7), 675-690.

Miyauchi, I. (1999). Quality Management in Japan. İstanbul: MESS Yayınları.

Sevilengül, O. (2008). Genel Muhasebe. (14. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Şimşek, M.Ş. (2005). Yönetim ve Organizasyon. (6.Baskı). Konya: Günay Ofset.

Şimşek, Metin (1992). “Kalite: ISO 9000/BS 5750 Nedir ve Nasıl”. Mühendis ve Makine Dergisi, 33 (392), 18-23.

Şimşek, Muhittin (2007). Toplam Kalite Yönetimi. (5. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Yılmaz, S. ve Akay, A.Ş. (2008). “Antalya İlinde Bulunan Spor Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 14, 1-21.

Yükçü, S. (1999). Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, İzmir: Anadolu Matbaacılık. - Devlet Planlama Teşkilatı: 9. Kalkınma Planı Mobilya Sektörü Özel İhtisas

Komisyonu Raporu (2007-2013), (http://ekutup.dpt.gov.tr/imalatsa//oik693.pdf) - İşletmenin Kalite El Kitabı
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.