2008 YILI EKONOMİK KRİZİNİN UYARI GÖSTERGELERİ VE İMKB İMALAT ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Metin AKTAŞ, Bünyamin ŞEN
2.885 722

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, çeşitli finansal oranlar ile 2008 yılı ekonomik krizi arasındaki ilişkileri inceleyerek, ekonomik krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceğini araştırmaktır. Bunun için, kriz öncesini ve kriz sonrasını içeren 2006-2010 döneminde analiz yapılarak finansal oranlardaki değişimler incelenmektedir. Çalışmada, yöntem olarak trend analiz yöntemi, veri olarak ise  İMKB’de işlem gören, Adana Çimento, Arçelik, Ford Otomotiv ve Ülker Gıda şirketlerine ait literatürde yaygın olarak kullanılan yedi finansal oran kullanılmaktadır. Yapılan analiz ile, stok devir hızı, karlılık oranları ve kaldıraç oranının ekonomik kriz öncesinde daha belirgin bir değişim gösterdikleri ve dolayısıyla bu oranların 2008 yılı ekonomik krizinin uyarı göstergeleri olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, finansal oranlar, Ekonomik kriz tahmini

 


Anahtar kelimeler


Ekonomik kriz, finansal oranlar, Ekonomik kriz tahmini

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aşıkoğlu, R., Ögel, S. (2006), “2001 Krizinin İMKB’ de Hisse Senetleri İşlem Gören İmalat İşletmelerinin Finansal Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Afyon Kocatepe University Journal of Economics&Administrative Sciences, Vol.VIII, Issue 2, 1-18.

Aydeniz, E Ş., (2008), “1993-2005 Yılları Arasında Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yeralan Alman Sermayeli Firmaların Finansal Oranlar Yoluyla Kriz Dönemlerindeki Finansal Değişimlerin Analizi”, Journal of Marmara University Institute of Social Sciences, Cilt:14, Sayı:8, 43-51.

Abiad, A. (2003), “Early Warning Systems: A Survey and a Regime-Switching Approach”, IMF Working Paper 03/32.

Aktan, C C. ve ŞEN, H. (2001), “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 42, 1225-1233.

Akyüz, Y. (2008), “Küresel Finansal Kriz Ve Gelişen Asya Ülkeleri”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 273, 7-49.

Alagöz, M., Işık, N. ve Delice, G. (2006), “Finansal Krizler İçin Erken Uyarı Sinyali Olarak Cari Hesap Göstergeleri”, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri Makale Derlemesi, Ed. Halil Seyidoğlu ve Rıfat Yıldız, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, Yayın No: 59/7, 34737

Altıntaş, H. ve ÖZ, B. (2007), “Para Krizlerinin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülebilirliği: Türkiye Uygulaması”, Anadolu üniversitesi sosyal bilimler dergisi, C:7, S:2, 19-44.

Ashcraft, A. ve Schuermann, T. (2008), “Understanding The Securitization Of Subprime Mortgage Credit”, Federal Reserve Bank Of New York Staff Reports, No. 318, 07-43.

Coşkun, Y Ss, Balatan, Z. (2009), “Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarfiama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi”, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 12. İktisat Öğrencileri Kongresi 7-8 Mayıs, İzmir.

Gürsel, S. ve Aktaş, A. (2010), “Güçlü Çıkış, Zayıf Temeller”, Betam Araştırma Notu: 69, 1-17.

Jaffee, D. (2008), “The U.S. Subprime Mortgage Crisis”, The World Bank, Washington.

Karaçor, Z. ve Alptekin, V. (2006), “Finansal krizlerin önceden tahmin yoluyla değerlendirilmesi :Türkiye örneği”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi,Cilt 13 S:2, 237-256.

Kesimli, İ G., Günay, S G. (2011), “The Impact of The Global Economic Crisis on Working Capital of Real Sector in Turkey”, Business and Economic Horizons, Volume 4, Issue 1, 52-69.

Kutlu, H A., Demirci, N. S. (2011), “Kuresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Cıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Cıkıs Ve Mevcut Durum”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, EKİM, s.122.

Ögel, S. (2005), “2001 Krizinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkilerinin Oran Analizi Yoluyla Belirlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Sapir, J. (2008), “Global Finance In Crisis”, Real-World Economics Review, No.

Şen, A. (2005), “Finansal Krizlerin Tahmin Edilebilirliği: Türkiye Uygulaması”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1-182.

Tanrıöven, C., Aksoy, E E. (2010), “İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Ortaklık Yoğunlaşmasının Firma Performansı Üzerine Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 46, 216-231

Uyar, A., Okumuş, E. (2010), “Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB’de Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, No. 46, 14615
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.