KOBİ’LERİN FİNANSMANI ERZURUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Nazan Güngör, Turan Öndeş
2.274 576

Öz


ÖZET

 

Bu çalışmanın amacı, KOBİ’lerin ekonomiye sağladıkları katkılardan hareket ederek KOBİ’lerin ekonomideki önemini ortaya koymak ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini incelemektir. Günümüz işletmelerinin birçoğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bundan dolayı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonomiye önemli katkıları olmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülke, üretimin ve istihdamın önemli bölümünü sağlayan KOBİ’lerin gelişebilmesi ve rekabet güçlerinin artabilmesi amacıyla, alternatif finansman kaynakları kullanmaktadır. Bu yüzden, KOBİ’lerin finansman sağlamada tercih ettikleri metotlar ve kullandıkları alternatif finansman kaynaklarını geliştirmeleri ve kullanmaları olumlu etki sağlayacaktır. Firmaların gereksinim duydukları mal ya da hizmetin, nakit para yerine, üretilen mal ve hizmetle ödenmesi olarak tanımlanan barter sistemi, iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında başvurulan factoring, sabit sermaye yatırımlarının çok kısa sürede gerçekleşmesine, yatırım tutarının uzun vadede kira öder gibi ödenmesine imkân veren finansal kiralama gibi birçok alternatif kaynak söz konusu olmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman, Barter, Factoring, Leasing, Alternatif Finansman Kaynaklar

 

                                                     ABSTRACT

 

Purpose of this study, the importance of SMEs is put forward starting from theirconstiributions to the economy and their relations with firms are evaulated. In todays, most of the enterprises are existing  from SMEs. So, SMEs have great contributions to economy. Alternative financial resourches are used for SMEs which provide the important part of the manufacturing and employment in most of developing countries to grow up and  increase their competiteveness. SMEs have financial problems. From that, additionally the methods prefered by SMEs while funding and using alternative funding facilities are taken into consideration. Although, the firms have directed to the payment in the form of product and service instead of cash which we call barter system and to factoring that is applied in domestic and external trading operations and to the achievement of constant capital investments  in a very short time to financial leasingin which payment  is made in long installments such as a lot of alternative resourches are evaulated.

 

Key Words: SME, Finance, Barter, Factoring, Leasing, Alternative financial resourches


Anahtar kelimeler


KOBİ, Finansman, Barter, Factoring, Leasing, Alternatif Finansman Kaynaklar

Tam metin:

PDF


Referanslar


Apak, Sudi, Uluslarası Finansal Teknikler, Emlak Bankası Yayınları, İstanbul 19 Aypek, Nevzat, “Sermaye Piyasası Aracı Olarak Risk Sermayesi ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği”, KOSGEB Yayınları, Ankara 19 Ceylan, Ali, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi, İstanbul 2003 Civil, Buket, KOBİ’lerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi Modeli ve Trabzon İlinde Bir Uygulama,( Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi ), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2008

C.Murat Arslan ve Fercan Aykutlu, Barter Uygulaması, Sirküler Rapor Serisi, Seri No.27, Türmob Yayınları, Ankara 1999.

Çetin, A.Cüneyt, Risk Sermayesi Finansman Modeli İle Girişimci Fikirlerin Ekonomiye Kazandırılması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta 1997

Çımat, Ali ve Laçinel Atakan, “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi”, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları, Ankara 2002.

Demirel Tuğba, Madencilik Sektöründe Alternatif Finansman Kaynakları ve Bunların Değerlendirilmesi, ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2008.

Dorcpalam Davacav, Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ( Takas ) Sistemi ve Muhasebeleştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi ), İzmir 2007.

Erkan, Mehmet, “Yeni Bir Finansman Aracı: Barter”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 221, 2000.

Gürsoy, Celal, Barter El Kitabı: Dünya’da ve Türkiye’de Barter ( Takas ) Ticareti, EG Bartering, İstanbul 1998.

Kalkan, Mehmet, Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Olanakları, ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010

Şenel, Said Alpagut, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kullanabilecekleri Sermaye Piyasası Araçları ve Modern Finansman Yöntemleri, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi ) Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 1997.

Koyuncu, Abdulkadir, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Alternatif Finansman Kaynaklarının Oluşturulması ve Gaziantep İlinde Uygulama, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2010.

Kondak, Nuray, “İşletmelerde Finansman Sorunu ve Çözüm Yolları”, Der Yayınları, İstanbul 2002.

Nazmiye Demir, “Pazarlama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 633, Ankara, 200 Oktay, Erkan ve Alptekin Güney, “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunu ve Çözüm Önerileri,” 21.Yüzyılda KOBİ’ler:Sorunlar, Fırsatlar ve Çözümler Önerileri Sempozyomu,2002

Sürmen, Yusuf ve Kaya Uğur, “Barter ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası, Sayı: 239, 2001.

Yavuz, Mustafa, “İhracatta Alternatif Finansman Teknikleri”, İGEME Yayını, Ocak 2008.

BDDK, Finansal Piyasalar Raporu, 2009/12 s.64. İnternet Kaynakları

Ali H. Ark, “Risk Sermayesi: Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılmasında Potansiyel Rolü ve Önemi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Mart- Nisan, No 23,2002, s.80. Erişim Tarihi: 15.04.2011 http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=50 8
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.