KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ -TMS 2 STOKLAR VE TMS 18 HASILAT STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-

Adem Dursun, Serkan Yalnız
2.577 2.720

Öz


Ticari hayatta ekonomik sınırların ortadan kalkması sonucu uluslararası düzeyde anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal bilgiye duyulan ihtiyaç; aynı standartları uygulayan muhasebe sistemlerini zorunlu hale getirmektedir.

Türkiye’de şu anda uygulanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre uygulanması zorunlu olan Türkiye Muhasebe Standartları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklardan birisi de, hizmet sunan işletmelerde hizmet üretim maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesidir. 

Bu çalışmanın amacı; hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde dönem sonlarında satılamayan veya satılıp da henüz hasılat olarak mali tablolara yansıtılamayan hizmet üretim maliyetlerinin, TMS-2 Stoklar ve TMS-18 Hasılat Standartları açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda İMKB’ye kayıtlı bir konaklama işletmesinde yapılan incelemede, işletmenin konsolide finansal tablolarında TMS-2 Stoklar ve TMS-18 Hasılat Standartları gereği verilmesi gereken bilgilerin sınırlı düzeyde verildiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Konaklama İşletmeleri, Hizmet Üretim Maliyeti, TMS-2 Stoklar Standardı, TMS-18 Hâsılat Standardı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. (2007). Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. Ankara: Gazi Yayınevi.

Bekçi, İ. (2003). Konaklama Muhasebesi. SDÜ Yayınları. Yayın no: 36.

Boyar, E. ve Güngörmüş, A.H. (2009). “Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.42.

ÇİL, S. (2002). “Halka Açık Şirketlerde Uygulanan Muhasebe Politikalarının Stoklar Açısından Değerlendirilmesi”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 7, ss.113-128.

ÇİL KOÇYİĞİT, S. (2011). "Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2'ye Göre Muhasebeleştirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, ss.69-88.

Demirel, N. (2009). Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartlarının Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Halka Açık Anonim Şirketlerde Uygulama Örnekleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ekergil, V. (2008). “TMS-2 Stoklar ve Uygulaması”. Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk (Ed.). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. (ss.99-168). Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Gökçen, G., Akgül, B.A. ve Çakıcı, C. (2006). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayınevi.

Hâsılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ, Sıra No: T.C. Resmi Gazete. 26018.

IAS 2 Inventories, IASC Foundation Education. IAS 18 Revenue, IASC Foundation Education. International Accounting Standards Board. (2002). Preface to Statements of Inteational Accounting Standards, International Accounting Standards.

International Financial Repoting Standarts. (t.y.). Erişim Tarihi: 21.12.2009, http://www.iasb.co.uk

Mali Tablolar. (t.y.). Erişim Tarihi: 06.06.2010, http://www.imkb.gov.tr

Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel İşletmeciliği. İstanbul: Beta Yayınları.

Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2007). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları. Ankara: Gazi Yayınevi.

Resmi Gazete. (t.y.). Erişim Tarihi: 13.12.2009, http://rega.basbakanlik.gov.tr Sevilengül, O. (2003). Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Yayınevi.

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ, Sıra No: T.C. Resmi Gazete. 25701.

Türkiye Muhasebe Standartları. (t.y.). Erişim Tarihi: 17.02.2010, http://www.tmsk.org.tr

Türkiye Muhasebe Standartları TMS/TFRS. (2009). Ankara: TMSK Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.