ÇALIŞMA SERMAYESİ-KÂRLILIK İLİŞKİSİNİN İMKB ÖRNEĞİNDE 1996-2005 DÖNEMİ ANALİZİ

Adem Dursun, Yücel Ayrıçay
1.317 897

Öz


Bu Çalışmanın amacı, Türkiye ölçeğinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’na kayıtlı işletmelerde çalışma sermayesi ile brüt kâr arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmanın veri seti, İMKB üyesi 120 adet üretim ve ticaret işletmesinin yıllık verilerinden oluşan ve 1200 gözlemi kapsayan panel veri setidir. Finansal nitelikli faaliyet gösteren işletmeler çalışma dışında tutulmuştur.

Çalışmada araştırma yöntemi olarak En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) uygulanmış, kurgulanan modellerin spesifikasyonlarında Sabit Etkiler Modeli dikkate alınmıştır.

Çalışmada kurgulanan modellerde, İMKB’ye kayıtlı işletmelerde farklı değişkenlerle farklı düzeylerde ifade edilen çalışma sermayesinin, brüt kârlılık oranları ile ilişkilerinin teorik beklentiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca kurgulanan modellerde, çalışma sermayesi değişkenleri ile brüt kârlılık arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.