HEKİMLERİN KURUMSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Mehmet Çetin, Songül Çınaroğlu, Bayram Şahin
2.229 695

ÖzAnahtar kelimeler


Kurumsal Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, Hekimler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Allen N.J. Meyer J.P. (1993) “Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effects?”, Journal of Business Research, 26(1), 49-61.

Allen N.J., Meyer J.P. (1997) “The Measurement and Antecedents of Affective , Continuance and Normative Commitment To The Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

Bayram L. (2005) 'Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık', Sayıştay Dergisi , Sayı:59, 125-139.

Blau G.J. Boal K. (1986) “Conceptualizing How Job Involvement and Organizational Commitment Affect Turnover and Absenteeism”, Academy of Management Review, 12(2), 288-300.

Cengiz A. A. (2001), “ Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ve Eskişehir’de Sağlık Personeli Üzerinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Chatman J. (1986) “Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization On Prosocial Behaviour”, Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.

Cihangiroğlu N. (2010) ‘Askeri Tabiplerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma’, Gülhane Tıp Dergisi, 52:82-90.

Çakınberk A. Derin N. Demirel E.T. 'Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği', İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 89-121. Dilek H. (2005) ‘Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme A.B.D., Doktora Tezi.

Durna U., Eren V. (2005), “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.

Duygulu S. Kor kmaz F. (2008) 'Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları ve İşten Ayrılma Nedenleri', C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 9-20.

Etzioni, A. (1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations, New York: FreePress.

Freeborn D.K. (2001) “Satisfaction, Commitment, and Psychological Wellbeing Among HMO Physicians”, Western Journal of Medicine, 174(1), 13-18.

Gaertner K.N.,Nollenv S.D. (1989) “Career Experiences, Perceptions of Employment Practices, and Psychological Commitment to the Organization” Human Relations, 42(11), 975-991.

Ho W.H., Chang S.C., Shih Y.L., Liang R.D. (2009) “Effects of Job Rotation and Role Stress Among Nurses On Job Satisfaction and Organizational Commitment”, BMC Health Services Research, 9 (8), 1-10.

Hoff T.J. (2000) 'Professional Commitment Among U.S. Physician Executives ın Managed Care', Social Science&Medicine, 50(10), 1433-1444.

İşler D.B. Özdemir Ş. (2010) 'Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Isparta İli Örneği' Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 115-142.

Kanter, R. (1968) "Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms In Utopian Communities", American Sociological Review, 33, 499-517.

Kim S.W. Price J.L. Mueller C.W. Watson T.W. (1996) 'The Determinants of Career Intent Among Physicians At A U.S. Air Force Hospital', Human Relations, 49(7), 947-976.

Landon B.E., Reschovsky J., Blumenthal D. (2003) “Changes In Career Satisfaction Among Primary Care and Specialist Physicians, 19972001”, The Journal of American MedicalAssociation, 289(4),4424

Laschinger S., Heather K., Finegan, J., Shamian, J. (2001) “The Impact of Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses Work Satisfaction and Organizational Commitment”, Health Care Management Review, 26(3), 7-23.

McCroskey S.D. (2007) 'The Relationship Between Leadership Practices and The Three Component Model of Organizational Commitment : An Emprical Analysis', Doctoral Thesis, Capella University.

Menifee J.T. (1984) 'Factors Affecting The Organizational Commitment of Military Physicians' Master Thesis, Defence Technical Information Center.

Meyer J.P. Irving P.G. Allen N.J. (1998) “Examination of The Combined Effects of Work Values and Early Work Experiences On Organizational Commitment”, Journal of Organizational Behaviour, 19(1), 29-52. Meyer J.P., Allen N.J. (1991) “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resources Management Review, 1(1), 61-89.

Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002) "Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Metaanalysis of Antecedents, Correlates, and Consequences", Journal of Vocational Behaviour, 61, 20-52.

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace; Theory, Research and Application. USA: Sage Publications Inc.

Nyhan R.C. (1999) “Increasing Affective Organizational Commitment In Public Organizations”, Review of Public Personnel Administration, 19(3), 58-70.

Obeng, Kofi, - Ugboro, Isaiah (2003), "Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study", Journal of The Transportation Research Forum, 57(2), 83-98.

Örs, M., Acuner A. M., Sarp N., Önder Ö. R. (2003), “Antalya Tıp Fakültesi Hastanesinde, Antalya SSK Kurumu Hastanesinde ve Antalya Devlet Hastanesinde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerine Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56(4), 217-224.

Slocombe T.E. Dougherty T.W. (1998) “Dissecting Organizational Commitmentand Its Relationship With Employee Behaviour”, Journal of Business and Psychology, 12, 469-491.

Sui J.J. Baloglu S. (2003) "The Role of Emotional Commitment in Relationship Marketing: An Empirical Investigation of a Loyalty Model for Casinos", Journal of Hospitality & Tourism Research, 27(4), 47048

Taşkaya S., Şahin B. (2011) “Hastane Çalışanlarının Kişisel Özellikleri İle Örgütsel Adalet Algılarının Örgüte Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Değerlendirilmesi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 165-185.

Uygur A. (2007) “Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 71-85.

Wasti S.A. (2005) ‘Commitment Profiles: Combinations of Organizational Commitment Forms and Job Outcomes’, Journal of Vocational Behaviour, 67, 290-308.

Wasti, S. A. (2000) “Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış” Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Z.Aycan (Ed). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay. 201-224.

Wiener, Y. (1982) Commitment In Organization A Normative View, Academy of Management Review, 7(3), 418-428.

Yılmazer A. (2010) 'Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki İlişkiler:İmalat Sektöründe Bir Araştırma' Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5(2), 236-250.

Yüksel İ. (2003) 'Hemşirelerin İş Güçlüğünü Oluşturan Değişkenlerin İş Doyumu, İş Gerilimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi', Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 261-272, p.261

Zeffane R. (1994) “Patterns of Organizational Commitment and Perceived Management Style: A Comparison of Public and Private Sector Employees” Human Relations, 47(8), 977-1010.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.