EŞANJÖR ÜRETİM HATTINDA SİMÜLASYON KULLANILARAK DARBOĞAZ İSTASYONLARIN BELİRLENMESİ

Simge YELKENCİ, Semra TUNALI
1.686 893

Öz


Özet: Kesikli olay sistem simülasyonu üretim, dağıtım ve hizmet
sistemlerinin performansını değerlendirmede önemli bir karar destek aracıdır.
Bu çalışmada darboğaz istasyonlarını belirlenmesi amacıyla, ısıtma ürünleri
üretimi yapan bir işletmenin eşanjör üretim hattında gerçekleştirilen bir
simülasyon modelleme çalışması anlatılmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında,
mevcut sistem Arena 10.0 ortamında modellenmiş ve doğrulanmıştır. İzleyen
aşamalarda da, sistemde darboğaz teşkil eden istasyonlar belirlenmiş ve bu
istasyonların kapasitelerini iyileştirmeye yönelik alternatif senaryolar
sunulmuştur. Çeşitli deneysel koşullar altında değerlendirilen senaryolardan
elde edilen sonuçlara göre en uygun çözüm alternatifi belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, darboğaz belirleme, kapasite
iyileştirme
Abstract: Discrete event simulation is an important decision support
tool to evaluate performances in manufacturing, distribution or process
facilities. The focus of this study is to detect bottleneck stations in a heat
exchanger production line using simulation modelling. In the first phase of the
study, the existing system is modeled in Arena 10.0 environment and it is
verified and validated. In the following phase, bottleneck stations of the system
are identified and alternative strategies are suggested to improve the capacity of
these stations. Finally, the performance of these strategies are evaluated under
varying experimental conditions.
Keywords: Simulation, bottleneck identification, capacity improvement

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.