ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE

İlkay NOYAN YALMAN, Ali Rıza SANDALCILAR, Ferhan DEMİRKOPARAN
1.704 2.239

Öz


Özet: Tarih boyunca özgürlüklerin siyasal iktidara karşı savunulduğu
düşünülürse, iktidara karşı yapılan bu siyasal özgürlük mücadelesinde,
ekonomik ve sivil özgürlüklere sahip olmanın mücadele gücünü artırdığı ve
ülkelerin gelişmişlik seviyesi açısından olumlu etkiler doğurduğu söylenebilir.
İstikrar ve büyümenin birlikte sağlanmasında özgürlüklerin önemi son yıllarda
üzerinde oldukça durulan bir konudur. Özgürlüklerin kalkınma üzerine etkilerini
incelemek üzere Türkiye ve bazı Latin Amerika ülkelerini kapsayan bir
ekonometrik model oluşturulmuştur. Analiz sonucunda mülk edinme
özgürlüğünün (MO), ticari özgürlüğün (TO) ve rüşvet vermemek özgürlüğünün
(RO) kalkınmayı olumlu etkilediği, sermaye özgürlüğü (SO) ve yatırım
özgürlüğünün olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Özgürlükler, ekonomik kalkınma, ekonomik
özgürlükler, Latin Amerika.
Abstract: İf it is thought freedoms are defended against political power
throughout history, it is said that, having economic and civil freedoms increase
the struggling capability and freedoms have a good impact on the development
levels of countries, during this political freedom’s conflict against political
power. For providing stability and growth together, the importance of freedoms
is an overemphasized subject in recent years. An econometric model including
Turkey and some Latin Countries is formed for examining the impact of
freedoms on development. As a result of this analysis, it is determined that,
possession freedom, commercial freedom, and not paying a bribe freedom affect
development positively, capital freedom, and investment freedom affect
negatively.
Key Words:Freedoms, Economics Development, Economics Freedoms,
Latin America.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.