2002-2006 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞAM STANDARTLARI ve YOKSULLUĞA İLİŞKİN MİKRO EKONOMETRİK ANALİZLER

Özlem AYVAZ KIZILGÖL, Şenay ÜÇDOĞRUK
1.982 886

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hanehalkının yaşam standardını
ve yoksulluk durumunu etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi ve hanehalkı
bazında yoksulluk olasılıklarının ortaya konmasıdır. 2002-2006 yılları arasında
hanehalkının tüketim harcamasına göre yaşam düzeyini belirleyen önemli
faktörler ele alınmış ve bu faktörlere bağlı olarak yoksulluk boyutu gözler önüne
serilmeye çalışılmıştır. 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 Hanehalkı Bütçe
Anketleri kullanılarak beş yıllık bir süreci kapsayan birleştirilmiş veri seti ile
çalışılmıştır. Sonuçlar, eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk olasılığının azalmakta,
hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk riskinin artmakta olduğunu göstermiştir.
Kırsal kesimde yaşayan hanehalkının kentsel alanda yaşayana göre yaşam
standardı daha az, yoksulluğu daha fazladır. Ayrıca çalışmada ele alınan yıllar
arasında yoksulluğun en yaygın olduğu yılın 2002 yılı, en az yoksulluk yaşanan
yılın ise 2006 yılı olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk Profili, Eşdeğer Fert Başına Tüketim,
Göreceli Yoksulluk Yaklaşımı, Heckman Seçim Modeli, Birleştirilmiş Veri
Analizi.
Abstract: Objectives of this paper are to determine the factors which
could affect poverty status and living standard of household and to illustrate the
probabilities of poverty on household bases in Turkey. In the paper, significant
factors which determine the living standard according to the household
consumption expenditure between the years 2002 and 2006 are discussed and
depending on these factors, dimension of poverty is tried to be displayed. In the
paper, pooled data set including a five year period using The Household Budget
Surveys of the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 is used. Results illustrate
that as the education level increases the probability of poverty decreases, and as
the household size increases the risk of poverty also increases. Living standard of
rural household are lower than urban household while the former’s poverty is
more than the latter’s. In the paper it is also found that among the years appearing
in the paper, 2002 is the one in which poverty was most common while 2006 is
the one in which less poverty was experienced.
Key Words: Poverty Profile, Per Equivalent Adult Consumption, Relative
Poverty Approach, Heckman Selection Model, Pooled Data Analysis.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.