GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN İNCELENMESİ

Tuncer ÖZDİL, Aynura TURDALİYEVA, Cunus GANİYEV
1.726 438

Öz


Özet: Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kalkınma
amacına paralel olarak uygulanan ekonomik politikaların temel amaçlarından
biri de, kalkınmayı hızlandıracak şekilde ekonomik yapı değişimini
gerçekleştirmektir. Küreselleşme ise tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da
bu yapısal değişimi daha da hızlandırmıştır. Oldukça geniş kapsamlı olan
ekonomik yapı kavramına bağlı olarak, yapısal değişimi açıklamaya yönelik
farklı yaklaşımlarla yapılacak araştırmalar, ülkedeki ekonomik yapının farklı
yönlerini yansıtabilmesi ve daha sağlıklı ekonomik plan ve politikaların
belirlenmesi için daha da önemli olmaktadırlar. Bu durum ekonomik yapının
incelenmesinin girdi - çıktı analizi yaklaşımıyla yapılmasının temel nedenini
oluşturmaktadır. Bilindiği gibi girdi – çıktı analizi; bir ekonomik sistemin belirli
yapısal özelliklerini tanımlayan bir veriler seti, belli bir zaman aralığı içinde
belirli bir andaki davranışını açıklamaya yönelik analitik bir tekniktir.
Ekonomik sektörler, sadece yatırım, istihdam, katma değer, tüketim gibi
değişkenlere göre değil, bunlara ek olarak birbirlerinin mal ve hizmet alıcı ve
satıcısı konumunda iç ilişkileriyle de yer almaktadırlar. Çalışmamızda söz
konusu inceleme sektörler arası ilişkileri de kapsayacak şekilde; ileri – geri
bağlantı endekslerinin hesaplanması, sektörlerin yayılma derecelerinin ve
doğrudan – dolaylı taleplerinin yardımıyla Hirschman kategorilerine göre kilit
sektörlerin belirlenmesi ve genel olarak sektörel üretim yapısının incelenmesiyle
yapılmaktadır. Dış ticaret bakımından da, nihai talep unsurları içerisinde yer
alan ihracat vektörü kullanılarak ihracatı karşılamak için gerekli sektörel üretim
değerleri hesaplanmaktadır. Söz konusu hesaplamaların yapılmasında,
Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi tarafından hazırlanan 2006 yılı girdi-çıktı
tablosu kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Girdi-Çıktı Tablosu, Doğrudan ve Dolaylı Bağlantı
Katsayıları, Kilit Sektörler, Doğrudan ve Dolaylı Talep, Yayılma Dereceleri,
Hirschmann Kategorileri
Abstract: The main purpose of the economic policies pursued in order
to accelerate growth in developing countries is the changing economic structure.
Globalization in Kyrgyzstan has accelerated these structural changes. The
concept of the economic structure is fairly comprehensive, but different
research approaches explain different aspects and promote to produce economic
plans and policies. This case indicates the principal cause of input - output
analysis of the economic structure. As it is known inputs - output analysis, a
data set that identifies specific structural features of economic system, an
analytical technique that explain the behavior of values in a given specific time.
Economic sectors include in their internal relations not only the investment, employment, value added, consumption, also they include goods and services
sellers and buyers. We examine the sectors, including relationship between
sectors, by calculation of the index forward - back connection, key sectors and
the sectoral production structure identified by the spread of the sector level and
direct - indirect requests and Hirschman categories. Foreign trade terms studed
by one of the final demand components, export industry vector, that used to
meet export production. We used input-output table prepared by the Kyrgyzstan
National Statistics Committee in 2006.
Key words: Input-Output Table, Direct and Indirect Connection
Coefficients, Key Industries, Direct and Indirect Demand, Spreading Degrees,
Hirschmann Categories

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.