TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖZELLEŞTİRME YÖNLÜ DIŞSAL EKONOMİLER ANALİZİ

Recep KÖK, Oğuz KARA
1.257 667

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, özelleştirmeye konu olan Kamu İktisadi
Teşebbüslerinden (KİT) seçilmiş endüstri örneğinden hareketle, Türkiye
açısından ortaya çıkan potansiyel refah kazanç/kayıpların analizini yapmak ve
iktisadi karar birimlerinin politika geliştirmesine katkı sağlamaktır. Çimento ve
petrol endüstrilerine yönelik özelleştirmenin net sosyal fayda-alternatif
maliyetinin (NSF) hesaplanmasında tarafımızdan kurgulanmış bilanço temelli
özgün bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu çalışmada, temel hipotez çerçevesinde
yönteme yönelik varsayımlardan hareketle sadece yaklaşımın teorik yapısı
açıklanarak, seçilmiş endüstri ölçeğinde uluslararası kaynak transferini
açıklayan dışsallık analiz sonuçlarının rapor edilmesi ile yetinilmiştir. Elde
edilen bulgulara bağlı olarak, özelleştirme sonucunda Afyon Çimento A.Ş.’nin
21.77 milyon TL, PETKİM’in 210 milyon TL dış alem yönlü kaynak transferine
buna karşılık Söke Çimento A.Ş.’nin 44.34 milyon TL ülke yönlü kaynak
transferi doğurduğu görülmüş ve temel hipotez doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, KİT, Dışsallık, İçsellik,
Abstract: Starting with industrial sample selected from SOEs which are
subject to privatization, the aim of this study is to analyze the potential welfare
loses and benefits from the point of Turkey and make contribution to economic
decision making agents to evolve policy. An original “Balance sheet based
approach”, which is designed by us in calculation of the net social benefitopportunity
cost of privatization for cement and oil sectors, is shown. In this
study, starting with the assumption aimed at the method in the frame of the
basic hypothesis, by only explaining the assumption’s basic structure, in the
scale of the chosen industry area while discussing the international resource
transfer contented only with the external analysis results. Depending on the
acquired findings, as a result of the privatization Afyon Cement Corporation
21.77 millon TL, PETKİM 210 millon TL international resource transfer on the
other hand, Söke Cement Corporation 44.34 millon TL country directed
resource transfer was observed and the basic hypothesis was confirmed.
Key Words: Privatization, SOE, Externality, İnternality

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.