MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fatma GÜNDOĞDU, Hayati AKSU
1.432 1.448

Öz


Özet: Çalışmanın amacı, sınır testi yöntemi kullanmak suretiyle, üçer
aylık verilerle, Türkiye’de mevduat bankaları kapsamında, karlılık rasyoları
(aktif, özkaynak ve sermaye karlılığı) ile makroekonomik değişkenler (reel faiz,
fiyatlar genel düzeyi, bütçe açığı ve sanayi üretim endeksi) arasındaki uzun ve
kısa dönem ilişkilerinin incelenmesidir. Analiz sonuçları itibariyle; reel faiz
oranları, fiyatlar genel düzeyi, konsolide bütçe açığı ve sanayi üretim
endeksinin, banka karlılıklarını uzun ve kısa dönemde etkilemeleri, ayrıca aktif
ve sermaye karlılığının kendi gecikmeli değerlerinden de etkilenmeleri
nedeniyle, makroekonomik istikrarın sağlanmasının, istikrarlı ve karlılık düzeyi
tatminkar bir bankacılık sistemi için gereklilik arz ettiği vurgulanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: (Banka karlılığı, karlılık rasyoları, sınır testi)
Abstract: The objective of the study is to investigate the short and long
term relations between the profitableness of the deposit banks ( assets, equity
capital and capital profitableness) and the macro variables (real interest rate
consumer prices, budget deficit and industrial production indices) in Turkey by
employing ridge regression technics on quarterly data. The results show that real
interest rates, consumer prices, consolidated budget deficit and industrial
production affects bank profitableness in the long and short run. On the other
hand, asset and capital profitableness are affected their own lagged values.
Those facts indicate that macro economic stability is essential to a stable and
satisfactorily profitable banking system.
Anahtar Kelimeler: (Bank profitability, profitability ratios, bounds
testing)

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.