TÜRKİYE’DE FİNANSAL YENİLİK - TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ (AMPİRİK ANALİZ:1998-2008)

Figen BÜYÜKAKIN, Vedat CENGİZ, Ferhat PEHLİVANOĞLU
1.348 1.509

Öz


Özet: Özellikle 1970’li yıllardan sonra bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi giderek artmıştır. Yeni finansal araçların
kullanımının yaygınlaşması sonucu tüketim eğiliminde artışlar ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de finansal yenilik ve tüketim harcamaları
arasındaki nedensellik ilişkisini 1998:1-2008:4 dönemi için incelemektedir. Bu
amaçla çalışmada Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular
kredi kartının, eğitim harcamaları ve diğer harcama grubu üzerinde, pos
makinesinin ise konut harcamaları ve diğer harcama grubu üzerinde nedensel
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Diğer harcama grubu; Mobilya ve Ev
Aletleri, Ulaştırma ve Haberleşme, Eğlence ve Kültür, Lokanta ve Oteller için
yapılan harcamaları içermektedir. Bu bulgular, tüketicilerin daha büyük miktarlı
harcamalar için kredi kartını kullanmayı tercih ettiklerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Yenilik, Tüketim Harcamaları, Granger
Nedensellik
Abstract: Especially after 1970 the effect of information and
communication technology has gradually increased. In consequence of
extensive usage of the new financial instruments, the tendency of consumption
expenditures increases. This study investigates the causality relationship
between financial innovation and consumption expenditures in Turkey for the
period 1998:1-2008:4. For this purpose, Granger Causality test is used. The
evidence present that credit cards have causal impact on the education and other
consumption expenditures and swiping machine has causal impact on the
housing and other consumption expenditures. The other consumption
expenditures group includes furnishing household equipment, transport and
communication, recreation and culture, restaurants and hotels expenditures.
These findings exhibit that consumers prefer to use credit card for expenditures
with higher amounts
Key words: Financial Innovation, Consumption Expenditures, Granger
Causality

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.