TÜRKİYE’DE GELİR BÖLÜŞÜMÜ EŞİTSİZLİĞİNE CİNSİYET AYRIMININ KATKISI

Ezgi KAYA, Ümit ŞENESEN
1.682 1.266

Öz


Özet: Bu çalışma Türkiye’de gelir bölüşümü eşitsizliğine cinsiyet
ayrımının katkısını, gelir bölüşümündeki eşitsizliği yansıtan Gini katsayısının
ayrıştırılması yöntemi ile belirlemeye çalışmaktadır. Analizlerde 2005
Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak, Dagum’un geliştirdiği yeni bir
ayrıştırma yöntemi ile Gini katsayısı, ilk olarak kişisel gelir bölüşümündeki
cinsiyet farklılıklarını, daha sonra emek piyasasında cinsiyete göre ücret
ayrımcılığını ve son olarak da farklı gelir bileşenlerinin bölüşümündeki kadın–
erkek farklılıklarını belirlemek amacı ile ayrıştırılmıştır. Cinsiyet ayrımının
toplam eşitsizliğe yaptığı katkının boyutu, kullanılabilir gelir eşitsizliğinin
göstergesi olan Gini katsayısının kişilerin eğitim durumuna, yerleşim yerine ve
çalıştıkları faaliyet alanına göre tekrar ayrıştırılmasıyla yorumlanmıştır. Emek
piyasasında cinsiyete dayalı bir ayrımcılığın, toplam ücret eşitsizliğine katkısı
ise eğitim durumundan, yerleşim yerinden ve işyerinin statüsünden
kaynaklanan katkılar da belirlenerek açıklanmıştır. Son olarak emek gelirleri ve
emek dışı–tarım dışı gelirler için Gini katsayısı cinsiyete göre ayrıştırılarak
farklı gelir bileşenlerini için toplam eşitsizlikte cinsiyet ayrımının katkısı
belirlenmiştir. Çalışmada Gini ayrıştırmasından elde edilen bulgular diğer gelir
eşitsizlik ölçülerinden ayrışım özelliği olan genelleştirilmiş entropi
endekslerinin ayrıştırılmasından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gini katsayısı, ayrıştırma, gelir bölüşümü,
cinsiyet.
Abstract: The aim of this paper is to reveal the gender inequalities in
income distribution for Turkey by using decomposition of Gini coefficient, a
common income inequality measure. A new decomposition method, Dagum’s
approach for decomposition of the Gini coefficient is used in the study. In the
analysis, the decomposition of the Gini coefficient by gender is applied to
Turkish individuals twice. First Gini coefficient for total disposable income is
decomposed to examine the gender disparities in individual income distribution.
Here disposable income inequality is examined on the basis of female–male,
illiterate–primary–secondary–tertiary education levels, urban–rural areas,
agricultural–non-agricultural sectors. Second, Gini coefficient for wage-income
is partitioned to its components to define wage gap between males and females.
The wage-income inequality is also examined on the basis of gender, education
levels, urban–rural areas, as well as public, private and state economic
enterprises (SEE). The data used here are the incomes of Turkish individuals
and come from 2005 Household Budget Survey conducted by Turkish
Statistical Institute (TURKSTAT). The decomposition of Gini coefficient
presented that the contribution of inequalities between genders is more
influential in income distribution than in wage-income distribution and the
portion of inequality between genders in other income factors to the total income inequality is more than it is in wage-income. Lastly, another class of
decomposable income inequality measures, generalized entropy indexes are
decomposed by gender and the differences between Gini decomposition and
generalized entropy indexes are examined.
Keywords: Gini coefficient, decomposition, income distribution,
gender.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.