İTHALATA DAYALI BÜYÜME: 1989–2007 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ezgi BADAY YILDIZ, Metin BERBER
1.870 775

Öz


Özet: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ithalat yoluyla ortaya
çıkan üretim avantajları ekonomik büyüme performansını olumlu etkilemekte ve
ithalata dayalı büyümeye neden olabilmektedir. Bu kuramsal çerçeveye dayalı
olarak, bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1989-2007 dönemi için ithalata dayalı
büyüme hipotezini test etmektir. Üçer aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada
toplam ithalat, ara malı ithalatı, yatırım malı ithalatı ve reel GSYIH arasındaki
ilişkiler eştümleşme analizi ve hata düzeltme modeli ile incelenmektedir. Analiz
sonuçları toplam ithalat ve aramalı ithalatından büyümeye yönelik nedensellik
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yatırım malı ithalatı ile büyüme arasında çift
yönlü nedensellik söz konusudur. Çalışmadan elde edilen genel sonuç,
incelenen dönemde “ithalata dayalı büyüme”nin varlığıdır.
Anahtar Kelimeler: İthalat, büyüme, eştümleşme
Abstract: In developing countries such as Turkey, production
advantages through import have positive impact on economic growth
performance and can cause import-led growth. Acording to this theoretical
framework, the aim of this study is to test the import-led growth hypotesis for
1989-2007 period in Turkey. In this work uses quarterly data, relations between
import, imports of intermediate goods, import of capital goods and real GDP
are analyzed with cointegration analysis and vector correction model. Analysis
results indicate that there is causality runs from import and imports of
intermediate goods to growth. Moreover, there is bidirectional causality
between imports of capital goods and growth. The overall result of the study is
asset of "import-led growth" in examined period.
Key Words: Import, growth, Cointegration

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.