TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA

Ş. Mustafa ERSUNGUR, ALAATTİN KIZILTAN
1.558 1.671

Öz


Özet: Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından
hazırlanan 2002 yılı Girdi-Çıktı Tablosu kullanılarak sektörlere ait istihdam
çarpanları hesaplanmış ve ekonomideki nihai talep artışları karşısında
sektörlerin istihdama duyarlılıkları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
istihdama en çok katkısı olan sektörler genel anlamda hizmetler ve madencilik
sektörü olduğu görülmektedir. Ancak madenciliğin alt dalları olan uranyum,
toryum, petrol ve doğal gaz ile kok kömürü ve petrol ürünleri üretimi istihdama
en az katkı sağlayan sektörler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Girdi-Çıktı, İstihdam
Abstract: In this study, by using the Input-Output table 2002 prepared
by State Institute of Statistics (SIS), the employment multipliers of the sectors
are calculated and sensitivity of sectors toward increases of final demand in
economy are analysed. In respect of the results, the sectors, being the most
contribution on employment, are service and mining sector. But some
subdivision of mining as “mining of uranium and thorium ores”, “extraction of
crude petroleum and natural gas”, “manufacture of coke, refined petroleum
products and nuclear fuels” are sectors contributing on the employment at least.
Keywords: Turkish Ekonomy, Input-Output, Employment

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.