GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA VE NÜFUS İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ —TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA—

E. Muhsin DOĞAN, Gürkan ÇALMAŞUR
1.794 813

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Gayri Safi Milli Hâsıla ve
Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için 1968–2006 döneminde, Gayri Safi Milli Hâsıla ve Nüfus
ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkiler, çok değişkenli eş-bütünleşme
analizi, hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ve vektör hata
düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmektedir. Analiz
sonuçlarına göre, gayri safi milli hâsıla ve nüfus ile sivil toplum kuruluşları
arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Gayri Safi Milli Hâsıla,
Nüfus, Zaman Serisi, Birim Kök, Eş-bütünleşme Analizi, Granger Nedensellik,
VEC Modeli
Abstract: The purpose of this paper is to investigate the relationship
among Gross National Product and population and Civil Society Organizations
in Turkey. For this purpose for the period of 1968-2006, the relationships
among Gross National Product and population and Civil Society Organizations
are analyzed econometrically by employing multivariate cointegration analysis,
error correction-augmented Granger causality tests and vector error correction
model. According to the results, there is bi-directional causality among Gross
National Product and population and Civil Society Organizations.
Key Words: Civil Society Organizations, Gross National Product,
Population, Time Series, Unit Root, Cointegration Analysis, Granger Causality,
VEC Model

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.