İKİ SAFHALI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE MEDYAN TAHMİN EDİCİLERİ

Sibel AL, Hülya ÇINGI
1.683 580

Öz


Özet: Kitleye ilişkin çeşitli parametrelerin tahmin edilmesinde yardımcı
değişken bilgisinin kullanımına sık rastlanılmaktadır. Bazı çalışmalarda
yardımcı değişkene ilişkin kitle bilgisine ulaşılamadığından iki safhalı
örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Literatürde kitle ortalaması, toplamı ve
varyansının tahmini için çeşitli örnekleme yönteminde kullanılan tahmin
edicilere sık rastlanmaktadır. Ancak gelir, üretim gibi değişkenlerin yer aldığı
çalışmalarda değişkenler oldukça çarpık dağıldığından medyan değeri
ortalamaya göre daha çok tercih edilen bir konum ölçüsü olmaktadır. Bu
çalışmada amaç, iki safhalı örnekleme yönteminde literatürde günümüze kadar
kitle medyanı tahmini için önerilen çeşitli oransal, çarpımsal ve regresyon
tahmin edicilerini tanıtmak, bu tahmin edicilerin etkinliklerini hem teorik olarak
hem de uygulamalı olarak incelenmektir.
Anahtar sözcükler: İki safhalı örnekleme, Medyan tahmin edicisi,
Yardımcı değişken, Yan, Hata kareler ortalaması (HKO), Etkinlik.
Abstract: Use of auxiliary variables is very common in estimating
various population parameters. The information of auxiliary variable has not
been encountered in some of studies so two-phase sampling is employed. In
literature estimation of population mean, sum and variance is very common in
various types of sampling methods. However, variables have a highly skewed
distribution, such as income, production is studied median is often regarded as
more appropriate measure of location than mean. In this study, we purposed to
introduce the ratio, product and regression median estimators in two-phase
sampling in literature and examine the efficiency of these estimators both
theoretical and practical.
Keywords: Two-Phase sampling, Median estimator, Auxiliary
information, Bias, Mean square error (MSE), Efficiency.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.