BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN SUNİ TOHUMLAMA YAPTIRMA KARARLARINI BELİRLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Adem AKSOY, Fahri YAVUZ
1.878 619

Öz


Özet: Doğu Anadolu Bölgesi büyükbaş hayvan potansiyeli bakımından
önemli bir paya sahip olmasına rağmen hayvan başına süt ve et verimi
bakımından Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Bölgede hayvan başına et
ve süt veriminin düşük olmasının en önemli nedeni hayvan varlığı içerisinde
verimli hayvan ırkı oranının düşük olmasıdır. 2005-2007 yıllarında uygulanan
suni tohumlama ağırlıklı hayvancılık destekleri, kültür ırkı ve melezi
hayvanların oranının artmasına önemli katkı sağlamıştır. Çalışmanın
materyalini, Doğu Anadolu Bölgesini temsil edebilecek Erzurum, Ağrı, Van ve
Elazığ illerinde yapılan 401 denekli çiftçi anketinden elde edilen veriler
oluşturmaktadır. Verilerin deskriptif analizinde “Cross-tabbing” ekonometrik
analizinde ise Sınırlı Bağımlı Değişken Modeli, Logit yöntemiyle tahmin
edilmiştir. Üreticilerin suni tohumlama yaptırma kararlarında işletmenin ilçe
merkezine uzaklığı, hayvan başına verim ve işletmecinin diğer hayvancılık
desteklerinden faydalanma durumu önemli bulunmuştur. Yaş ve ilçe merkezine
uzaklık ile suni tohumlama yaptırma arasında ters ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi, suni tohumlama, sınırlı
bağımlı değişken
Abstract: Although East Anatolia Region has an important share in
terms of cattle potential the meat and milk productivity per animal is Quite
under the average of Turkey. The most important reason of this low meat and
milk productivity per animal is the low rate of more productive cattle races in
cattle population. Artificial insemination based cattle breeding supports in 2005-
2007 has contributed a lot of to increase the rate of culture and cross breds. The
material of the study were obtained by survey study with 104 farmers in
Erzurum, Ağrı, Van and Elazığ which represents the East Anatolia region. In
descriptive analysis of the data, “ Cross-tabing” was used, in econometric
analysis, on other hand, Limited Dependent Variable model was estimated by
Logit metod. In decision of producers to use artificion insemination distance of
the farm to the center of counry, productivity per animal and farmer’s utilization
from cattle supports are found significant. Between age, distince to the center
of country and artificial insemination usage have negative correlation.
Keywords: East Anatolia Region, artificial insemination, limited
dependent variable

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.