ETKİNLİĞİN HESAPLANMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE STOKASTİK SINIR YAKLAŞIMI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)

Yusuf AKAN, Gürkan ÇALMAŞUR
2.285 2.973

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, 2004-2007 dönemi için TRA1 alt bölgesi
imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların teknik etkinlik düzeylerini, veri
zarflama ve stokastik sınır analizi yöntemleri yardımı ile tahmin etmek ve iki
yöntemi mukayese etmektir. Bu yöntemlerle elde edilen etkinlik değerlerinin
karşılaştırılması sonucu, iki yöntemin firmaların etkinlik ölçümünde önemli
derecede farklılık oluşturduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Stokastik Sınır Yaklaşımı, Veri Zarflama Analizi,
Teknik Etkinlik
Abstract: The aim of this paper is to compare and to estimate Data
Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA) methods
by estimating technical efficiency in the manufacturing industry in TRA1 subsectors
for the period 2004-2007. The comparison of the efficiency scores
obtained from these two methods show that there is a significant difference in
measuring the efficiencies of the firms.
Key Words: Stochastic Frontier Analysis, Data Envelopment Analysis,
Technical Efficiency

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.