TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIKTAKİ DEĞİŞME: GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA

Ş. Mustafa ERSUNGUR, E. Demet EKİNCİ, Abdullah TAKIM
1.411 1.386

Öz


Özet: Bu çalışmada Girdi-Çıktı analiziyle, Türkiye’de sektörlerin
ithalata bağımlılık derecesinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hazırlanan 2002 yılı Girdi-Çıktı Akım
Tablosundan yararlanılmıştır.. Elde edilen sonuçlara göre, geriye bağlantı etkisi
en yüksek olan sektörler; tetkik ve arama hariç, “ham petrol ve doğalgaz
çıkarımı ve bunlarla ilgili hizmet faaliyetleri”, “büro, muhasebe ve bilgi işlem
makineleri imalatı”, “ormancılık, tomrukçuluk ve ilgili hizmet faaliyetleri”dir.
İleriye bağlantı etkilerinin en yüksek olduğu sektörler ise; “kimyasal madde ve
ürünlerin imalatı”, “ana metal sanayi”, “b.y.s. makine ve teçhizat imalatı”dır.
Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı, İthalata Bağımlılık, Kilit Endüstriler
Abstract: In this study, it is to measure the import dependency of
sectors in Turkey by using The Input-Output analysis. The study covers Input-
Output Table compiled by Turkish Statistical Institute (TurkStat) for the year of
2002. In respect of empirical findings, sectors with strong backward linkages
are “extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental
to oil and gas extraction excluding surveying”, “manufacture of office
machinery and computers”, “forestry, logging and related service activities”.
The sectors owning the highest effects of forward linkages are also
“manufacture of chemicals and chemical products”, “manufacture of basic
metals”, “manufacture of machinery and equipment n.e.c”.
Keywords: Input-Output, Import dependency, Key Industries

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.