Faaliyete Dayalı Maliyet Sisteminin Kar Maksimizasyonu Açısından Fiyatlandırma Kararlarında Kullanılması (Implementation of Activity Based Costing in Pricing Decisions on the Purpose of Profit Maximization)

CEREN ALTUN, MEHMET İLKER KARAKELLEOĞLU, SÜLEYMAN YÜKÇÜ
1.465 1.036

Öz


Bu çalışmada günümüz işletmelerinin iki önemli fonksiyonu olan maliyet belirleme ve fiyatlandırma konularında temel nitelikli bir kavrayış oluşturulmasının ardından bu iki sürecin yönetimin stratejik kararlarında kullanılabilen kesişim noktaları güncel bir yaklaşımla aydınlatılmaya çalışılmıştır. İşletme kararlarında göz ardı edilemez bu temel unsurların ne şekilde strateji belirleme aşamalarına dahil edileceği gerçeğe uygun kantitatif örnekler yardımıyla açıklanmaya uğraşılmıştır. Uygulamadaki maliyetleme yaklaşımının yerindeliğinin ölçülmesi işletmelerin kar maksimizasyonuna yönelik sunduğu bilgilerin etkinliği ile değerlendirilebilir. Bu doğrultuda faaliyete dayalı maliyet sisteminin geleneksel maliyet yaklaşımına üstünlük sağladığı noktaların fiyatlandırma gibi rekabetin temel unsurlarından birini nasıl etkilediği ifade edilmiştir. Makalenin uygulama kısmında ise türetilen örnekler ideal üretim hacmini ve optimal satış fiyatını belirlemede kullanılan maliyet sisteminin karar almadaki rolünü ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi, Fiyatlandırma, İşletme Kararları, Maliyetleme, Üretim Kapasitesi, Kar Maksimizasyonu.

 

Abstract: After constituting a basic understanding about two essential functions of modern day businesses, that are costing and pricing, this paper aims to put a spotlight to intersection points of these two fundamentals used for strategical decision taking. It is endeavored to explain how mentioned elements can be included in strategy designation phases through quantitative samples close to reality. Evaluation of incumbent costing system’s validity can be judged by effectiveness of the information it provides for assessing profit maximization. On this basis, overweighs of Activity Based Costing to Traditional Costing Approach is discussed via its effects on pricing which is one of the most significant factors of competition. In the implementation stage of the article, samples are generated so as to reveal the role of chosen costing system used for determining ideal selling price and production volume.

Key Words: Activity Based Costing, Pricing, Business Decisions, Costing, Production Capacity, Profit Maximization.   

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.