İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNDE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ VE TEKSTİL SANAYİİNDE UYGULAMA

Orhan Şahin
4.180 1.339

Öz


İstatistiksel Proses Kontrolünde Proses Yeterlilik Analizi adlı bu çalışmada, prosesteki değişkenliğin sebepleri araştırılmış. Değişkenliğin hesaplanmasında proses yeterlilik indisleri (Cp, Cpk) anlatılmış. Bu tekniklerin kullanımını göstermek üzere Güntaş AŞ adlı bir tekstil işletmesinde uygulama yapılmıştır. Uygulamadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS ve Statistica paket programları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süreç,değişkenlik, proses yeterliliği, Cp,Cpk


Anahtar kelimeler


Süreç, değişkenlik, proses yeterliliği, Cp,Cpk

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akın, Besim., İPK Teknikleri-Proses Yeterlilik ve Makine Yeterlilik Analizi, Bilim Teknik yayınevi, İstanbul, 1996.

Çelikçapa, Feray Omdan,. Endüstri İşletmelerinde Üretim Yönetimi ve Teknikleri, Uludağ Üniversitesi Yay. No.117, Bursa,1995.

Devor, Rıchard E., Chang, Tsong-How., Statistical Qualıty Design and Control, Macmillan Publishing Company, USA,1992

Garrity Susan M., Basıc Qualıty Improvement, Regent/Prıntıce hall., New Jersey, 1990

İstatistiki Operasyon Kontrolü Uygulama Kılavuzu, Çeviren; Serhan Dilbaz., Otosan İnönü Fabrikası Kotz, Samuel., Johnson, Norman L,. Process capability İndices, Chapman-Hall, Londra, 1993.

Kane Vıctor E., Defect Prevention-Use of Simple Statistical Tools, Marcel Dekker İnc., New York, 1989.

Montgomery, Douglas C., Introduction to Statistical Qualıty Control, John Wiley-Sons, New York,1991.

Orhunbilge, Neyran., Örnekleme Yöntemleri, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul, 19 Tate, Robert G., Proses Yeterlilik Analizi, Şişe Cam yayınları, İstanbul, 1990.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.