ERZURUM İLİ TURİZM İŞLETMELERİ WEB KULLANIMI VE WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

cetin akkuş
1.578 375

Öz


Turizm işletmeleri web sitelerinin değerlendirilmesi, sanal âlem üzerinden tatil planı yapan birçok müşterinin farklı türden işletmeler ile ilgili ilk deneyiminin olumlu sonuç vermesini sağlayabilecektir. Etkili bir şekilde tasarlanmış web sitesi, o işletmeyi diğerlerinden ayıracak ve tercih edilmesini kuvvetlendirecektir. Bu çalışmada, Erzurum ilindeki turizm işletmelerinin bilgi teknolojilerini hangi ölçüde kullandığı, var olan web sitelerinde hangi özelliklerin bulunduğu ve işletmenin türüne göre web site özelliklerinin değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın yöntemi içerik analizi olup, betimleyici bir çalışmadır.  Mills ve Morrison’ın (2002) turizm ve hizmet sektöründe web sitelerin kullanımı ile ilgili oluşturduğu Standart Web Site Değerlendirme Ölçeğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, 107,54 puan alan Erzurum ili turizm işletmeleri web sitelerinin % 41,04’lük vasat bir görünüm sergilediği tespit edilmiştir. Özellikle pazarlama etkinliği ve seyahat planlayıcısı kategorilerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması öngörülmüştür. 


Anahtar kelimeler


Web Kullanımı, Web Site Değerlendirme, Erzurum

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aaberge, T., Grotte, I. P., Haugen, O., Skogseid, I., Olnes, S. (2004) “Evaluation of Tourism Web Sites: A Theoretical Framework, Information and Communication Technologies in Tourism”, (Ed. A. Frew), Vienna, Austria: Springer Verlag, ss. 305-317.

Baloğlu, Ş., Pekcan, Y. A. (2006) “The Website Design and Internet Site Marketing Practises of Upscale and Luxury Hotels in Turkey”, Tourism Management, Sayı: 27, ss. 171-176.

Bayram, M. (2008) Elektronik Ticarette Web Site Tasarımının Önemi: Türkiye Otel Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bayram, M., Eren, R., Yılmaz, Ü. (2009) “Ankara’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1(1), ss. 92-109.

Çubukçu, M. İ. (2010) “Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Sayı: 1(1), ss. 39-59.

Hançer, M., Ataman, C. (2006) “Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8(3), ss. 193-207.

Karamustafa, K., Biçkes, M. D., Ulama, Ş. (2002) “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:19, Temmuz-Aralık, ss. 51-92.

Karamustafa, K., Öz, M. (2008) “Uluslararası Turizm Dağıtım Kanalı Değer Zincirine İnternetin Katkısı: Fırsatlar ve Tehditlere Dayalı Bir Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21(1), ss. 273-291.

Kline, S. F., Morrison, A. M., St. John, A. (2004) “Exploring Bed and Breakfast Websites, A Balanced Scorecard Approach”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 17, ss. 253-267.

Köroğlu, A., Geyik, S. (2011) “Otel İşletmelerinin Web Sayfalarının İçerik Analiziyle Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim, ss. 253-265.

Morrison, A. M., Taylor, J., S., Douglas, A. (2004) “Website Evaluation in Tourism and Hospitality: The Art is not Yet Stated”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 17(2-3), ss. 233-251.

Murphy, J., Olaru, D., Schegg, R., Frey, S. (2003) “The Bandwagon Effect: Swiss Hotels’ Web-site and E-mail Management”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, ss. 71-87.

Önek, H. E. (2010) Türkiye’deki ve Avrupa’daki Çevrimiçi Seyahat Acentalarına Ait İnternet Sitelerinin Karşılaştırılması, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öz, M. (2010) Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Perdeu, R. R. (2001) “Internet Site Evaluations: The Influence of Behavioral Experience, Existing İmages and Selected Website Characteristics”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Sayı: 11(2-3), ss. 21-38.

Sarı, Y. (2003) Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Schegg, R., Steiner, T., Frey, S., Murphy, J. (2002) Benchmarks of Web Site Design and Marketing by Swiss Hotels, Information Technology and Tourism, Sayı: 5, ss. 79-89.

Wan, C.S. (2002). The Web Site of International Tourists Hotels and Tour Wholesalers in Taiwan, Tourism Management, Sayı: 23, ss. 155-160.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.