BİLGİ EKONOMİLERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ OLUŞTURULMASI AÇISINDAN İNOVASYONUN ÖNEMİ

cem ışık, Gülümser Keskin
3.902 2.002

Öz


 

Özet

Günümüzde inovasyon üstlendiği rol itibarıyla önemli bir rekabet aracı haline dönüşmüştür. Yaşanan yoğun rekabei süreç zaman içinde ekonomilere yansımış, bunun sonucu olarak faaliyet gösteren firmalar hem bilgi ekonomisinin bir aktörü olmak hem de rakiplerine üstünlük kurma arzusu içine girmişlerdir. Bu anlamda ekonomi ve ilgili aktörlerin inovasyon kavramı üzerinde yoğunlaşması gerekliliği de gün yüzüne çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi ekonomilerinde rekabet gücü oluşturulması pesrpektivinde Türkiye’nin inovasyon yapısını analiz etmek ve ülkemizin inovasyon yapan ülkeler içerisindeki durumunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon (Yenilik), Rekabet Gücü, Bilgi Ekonomisi, İnovasyon Stratejisi

 

THE IMPORTANCE OF INNOVATİON IN TERMS OF COMPETİTİVENESS IN KNOWLEDGE ECONOMİES: AN ANALYSIS OF THE TURKEY INNOVATION STRUCTURE

Abstract

Today, the role of innovation has turned into an important competitive tool. Intense competition in the process has reflected economies over time. As a result of this firms involved in desire to operating as being an actor in the knowledge economy as well as establish superiority on their competitors. Thus, economy and related actors need to focus on the concept of innovation has emerged. This study analyzes Turkey's innovation structure and to determine the status of our country's innovation level in innovative countries.

Keywords: Innovation, Competitiveness Knowledge Economy, İnnovation Strategy

 

 

 


Anahtar kelimeler


İnovasyon (Yenilik), Rekabet Gücü, Bilgi Ekonomisi, İnovasyon Stratejisi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aadne, J. H., Krogh, G. V. And. Roos, J., (1996) Representationism: The Traditional Approach To Cooperative Strategies, Knowledge Management, London, Sage Pub., Ss.9-36.

Arnold, E., (2007) “İnovasyon Politikası Ve Geliştirme İçin Araştırma” İnovasyon Derneği Konferansı, 23 Eylül 2007, S.1, Erişim: 2010, Http://Www.Focusinnovation.Net/Download/Inovasyon_Konferansi_K onusma_Ozetleri.Pdf.

Barca, M., (2003), Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi, İnsan Kaynakları Makaleleri, Erişim: 10.01.2010, Http://Www.Sosyalsiyaset.Net/Documents/Bilgi_Yonetimi.Htm.

Business Week, Erişim: 31.01.2006, Www.Businessweek.Com.

Can, Ö., (2009) Tekstil Kobilerinde İnovasyon, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1), Ss.57-63.

Cannarella C. And Pıccıonı, V., (2003), İnnovation Transfer And Rural Smes, Journal Of Central European Agriculture(Online), 4(4), Pp.372-388.

Capital Dergisi, (2006), Dünyanın Ceo’ları İnovasyon Peşinde, 1 Haziran 2006, Erişim: 04.01.2011, Www.Capital.Com.Tr.

Demir, İ., (2010) Alt Sektörlerde Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri, Ss.229234, Erişim 10.01.2010, Http://Ekutup.Dpt.Gov.Tr/Planlama/42nciyil/Demiri.Pdf.

Doğan, Ö. İ., (2000), Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2 Sayı 1 Ocak -Şubat -Mart 2000, S.40.

Drucker, P. F., (1985), Discipline Of Innovation, Harvard Business Review, May-June 1985, Pp.67-72.

Drucker, P. F., (1995), Gelecek İçin Yönetim, (Çev.:Fikret Öçcan), İşbankası Yayınları, Ankara, S.355.

Drucker, P. F, S.1, (Aktaran: Erişim 10.10.2010, Http://Www.Algoritmaconsulting.Com/İndex.Php?Option=Com_Conte nt&Task=View&İd=2&Itemid=1)

Dünya Ekonomik Forumu, (1997) Erişim: 04.10.2010, Www.Weforum.Org.

Ekiz, D., (2003), Sınıf Öğretmeni Adayların Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Düşünceleri, Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, S.158, S.1, Erişim: 10.01.2010, Http://Yayim.Meb.Gov.Tr/Dergiler/158/Ekiz.Htm. Elçi, Ş., (2006), Ar&Ge Yönetimi, S.1, Erişim 26.04.2010, Www.Focusinnovation.Net/Rnd.Html.

Elçi, Ş., (2005), “European Trend Chart On Innovation: Annual Innovation Policy Trends And Appraisal Report – Turkey”, European Commission Report.

Elçi, Ş., (2010), İnovasyon Nedir?, Erişim: 14.04.2010, Http://İnovasyon.Com/İnovasyon-Nedir.

Elçi, Ş., (2010), İnovasyon, Kalkınmanın Ve Rekabetin Anahtarı, World Trade Center, Antalya, Http://Www.Wtcantalya.Net/Haber.Php?Cid=0&Hid=15, Erişim 02010.

Engin, S., (2010), İnnovasyon'la Gelişen Ülkeler, Erişim: 07.10.2010, Http://Www.İnovasyondunyasi.Com/İcerikg.Asp?İd=854.

European Commission, European Trend Chart On Innovation: Annual Innovation Policy Trends And Appraisal Report, Turkey, 2007, P.10.

Freeman, C., (1982), The Economics Of Industrial Innovation, London, Francis Pinter, Pp.207-208.

Göker, A., (2010), Prodüktivite, İnovasyon Yeteneği, Teknoloji Ve Rekabet Gücü, Tartışmalı Toplantı, Mpm, Ankara. 25.10.2000.

Gümüş, S., (2010), Marka Ve Patent Vekili, İnovasyonun Rekabetteki Önemi, Http://Www.İnovasyondunyasi.Com/İcerikg.Asp?İd=854, Erişim: 02010.

Www.Focusinnovation.Net, Erişim: 22.04.2010.

Helms, M. M., (1996), “Perspectives On Quality And Productivity For Competitive Advantage”, The Tqm Magazine, Vol:5, No:8., 1996, Pp.5

Immelt, J., (2010), Ceo – Motorola, S.1, (Aktaran: Erişim 10.10.2010, Http://Www.Algoritmaconsulting.Com/İndex.Php?Option=Com_Conte nt&Task=View&İd=2&Itemid=1)

Kasapçı, A., (2004), Yitik Değerlerimize Kısa Bir Yolculuk, Erişim 10.01.2010, Http://Bilgiyönetimi.Org/Cm/Pages/Mkl_Gos.Php?Nt=518.

Karadağ, H. E., (2010), Yenileşme Kavramı, İşletme Yönetiminde Yenileşme Ve Yaratıcılık Olgusuyla Kalıcılık, Etkinlik, Fark Yaratma Yönetimi, Erişim: 22.04.2010, Http://Www.Docstoc.Com.

Keıth L. E. And Gordon, T. J., (1984), “Characterization Of Innovations Introduced On The U.S: Market İn 1982”, The Futures Group, U.S: Small Business Administration, Contract No. Sba-6050-0a-82, March, 1984, P.1.

Kenneth E. And Knıght, A., (1967), Descriptive Model Of The Intra-Firm Innovation Process, The Journal Of Business , 40(4), Pp.478-96.

Kırım, A., (2010), Para Kazandıran Yenilik İnovasyon, S.1, Erişim: 02010, Http://Www.Secretcv.Com/Scv_Dergi.Php?Yazi_İd=53.

Koizumi, J., (2010), Japonya Başbakanı, S.1, (Aktaran: Erişim 10.10.2010, Http://Www.Algoritmaconsulting.Com/İndex.Php?Option=Com_Conte nt&Task=View&İd=2&Itemid=1)

Milbergs, E., (2005), Center For Accelerating Innovation, Baltic Development Forum, 2005, P.15, Erişim: 02010,Http://Www.İnnovationecosystems.Com/İmages/Baltic_De velopment_Forum_Stockholm_Presentation_3.0.Pdf

Odabaş, H., (2003), Kurumsal Bilgi Yönetimi, Erişim 10.01.2010, Http://Stradigma.Com/Turkce/Kasim2003/Makale_07.Html.

Oslo Klavuzu, (2005), Yenilik Verilerinin Toplanması Ve Uygulanması İçin İlkeler, 3.Baskı, Oecd Ve Eurostat Ortak Yayımı, Tübitak, Ankara.

Porter, M. E., (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York, S.

Porter, M. E., (1990), The Competitive Advantage Of Nations, Macmillan, London, P.72.

Roberts, E. B., Generating Technological Innovation, Oxford University Press, Oxford, 1987, England, (Aktaran: Erişim: 20.09.2010, Www.Focusinnovaion.Net)

Schmookler, J., (1966), Invention And Economic Growth, Cambridge, Ma: Harvard University Pres, 1966, Pp.113-115.

Technopolis Group, (2010), Erişim: 26.04.2010, Www.Focusinnovation.Net.

Tübitak-Btp, (1999), Türkiye'nin Bilim Ve Teknoloji Politikası, Ankara, Ocak 1999, S.1-110.

Tüsiad, (1991), Erişim: 04.10.2010, Www.Tusiad.Org.

Uzkurt, C., (2010), İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır Ve Nasıl Pazarlanır?, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ağustos 2010, S.39, Erişim 10.10.2010, Http://Www.Aso.Org.Tr/B2b/Asobilgi/Sayilar/4dosyatemmuzagustos20 Pdf.

Webster, E., (2004), Fırms’ Decısıons To Innovate And Innovatıon Routınes, Econ. Innov. New Techn., 13(8), Pp.733–745.

Http://Www.Bildespatent.Com/Makaleler/, Erişim 14 Nisan 2010.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.