FİNANSAL YENİLİKLERİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

muammer mesci
1.485 282

Öz


Bu çalışmanın amacı finansal yeniliklerin İstanbul'daki turizm işletmelerinin performansına olan etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda  nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren restoranlar, beş yıldızlı oteller, A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Bu araştırma Türkiye'nin metropol illerinden biri olan İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 2 otel işletmesi, 2 restoran, 2 seyahat acentası, olmak üzere 6 işletme analiz birimini oluşturmaktadır. Veriler, bir görüşme formu oluşturularak, önceden belirlenen işletmelerin üst düzey yöneticilerinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda turizm işletmelerinde finansal yenilikleri kullanmanın ya da oluşturmanın, performansa etki ettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, performansı oluşturan boyutlardan,  işletmelerin finansal, müşteri ve içsel süreç boyutunu, kısmen de öğrenme ve gelişim boyutunu dikkate aldıkları ortaya çıkmıştır. Verilerin sadece 6 turizm işletmesinden elde edilmiş olması ve araştırmanın tek bir ilde yapılmış olması bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.


Tam metin:

PDF