GELİŞEN PİYASALARDA HİSSE SENEDİ GETİRİSİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: PANEL VERİ ANALİZİ

HASAN AYAYDIN
2.730 1.160

Öz


ÖZET

Çalışmanın amacı; panel veri analizi yöntemini kullanarak gelişen piyasalarda hisse senetlerinin getirisi üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenleri belirleyip, hisse senedi getirisi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi bir model çerçevesinde test etmektir. Ayrıca çalışmada bu değişkenlerden hangisinin hisse senedi getirisi üzerinde daha etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu ilişkinin yönünün ve miktarının tespit edilmesi açısından literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ampirik bulgulara göre çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin; S&P 500 endeksinden pozitif etkilendiği; döviz kurundan, 1997-1998 Doğu Asya Krizinden ve 2008 Küresel Finansal Krizinden negatif etkilendiği saptanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında yer alan bütün gelişen piyasalar örneklemlerinde hisse senedi getirisinin mevduat faiz oranından etkilenmediği bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords: gelişen piyasalar, gelişen hisse senedi piyasaları, makroekonomik değişkenler, panel veri analizi


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.