Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

VEYSEL YILMAZ, Merve TUNCAY
2.885 671

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren başlayan finansal liberalizasyon uygulamalarının 1980–2010 yılları arası dönemde tasarruf ve yatırımlar üzerine olan etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, özel sermaye akımları ile net rezervlerdeki değişimlerin, brüt tasarruflardaki değişimleri, brüt tasarruflardaki değişimlerin ise net finansal akımlardaki değişimleri etkilediğini göstermiştir. Ayrıca yabancı doğrudan yatırımlardaki değişimler net milli gelirdeki değişimleri ve özel sermaye akımlarındaki değişimlerle yabancı doğrudan yatırımlardaki değişmeler de birbirlerini karşılıklı olarak etkilemekte ve son olarak da net rezervlerdeki değişimler yabancı doğrudan yatırımları etkilemektedir. Bu sonuçlar finansal liberalizasyon uygulamalarının planlı bir şekilde yönetilmediği takdirde ülkelerin tasarruflarının da doğru biçimde değerlendirilemeyeceği ve yatırımların da verimli alanlara yöneltilemeyeceğini göstermektedir.

The Effects of Financial Liberalization on Savings and Investment: The Case of Turkey

Abstract: This study examines the effects of financial liberalization practices began in 1980s on savings and investment for the period of 1980-2010. Results of the analysis showed that, changes in private capital flows and net reserves cause changes in gross savings and also changes in gross savings cause changes in net financial flows. On the other hand, it is found that, changes in foreign direct investment cause changes in net national income; also changes in private capital flows and foreign direct investment interact each other and finally changes in net reserves cause foreign direct investment. These findings show that savings and therefore investments could not be utilized effectively unless financial liberalization practices are managed in a planned way.

Key Words: Liberalization, Financial Liberalization, Savings, Investment


Tam metin:

PDF