BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

İbrahim Yıldız, Ömer Faruk İşcan
1.069

Öz


Özet: Günümüzde işletmeler için son derece önemli olan bilginin korunması, saklanması, iletilmesi işlevlerinin bilgi teknolojilerine bırakılması sosyo-psikolojik bazı etkiler meydana getirmiştir. İşletmelerin tüm departmanları için önemli olan yönetimin temel unsuru karar verme faaliyetleri de bilgi teknolojilerinin meydana getirdiği bu etkilerden nasibini almıştır. Özellikle sınırlı rasyonellikle alınan kararlar olan yönetsel kararların ve bu kararlara başvuran karar vericilerin de bilgi teknolojilerinin kullanımının doğurduğu sonuçlardan etkilenmesi kaçınılmaz bir hâl almıştır. Bu çalışmada, bahsedilen bu etkilenmenin ölçülmesi amaçlanmış ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun Doğu Anadolu Bölgesindeki üyeleri bu araştırma için hedef kitle olarak seçilmiştir. Sonuç olarak bilgi teknolojilerinin kullanımı ile sınırlı rasyonellikle alınan kararlar olan yönetsel karar verme tarzları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Karar Verme, Yönetsel Kararlar, Karar Verme Süreci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB, TOBB Genç Girişimciler Kurulu.

Abstract: In today, protecting, preserving, transmissing of information that extremely important for businesses have been implemented by information technologies. So it has been causing some of socio-psychological effects. Decision-making that effective in all department of businesses also have been responding to the effects. Especially, manegirial decisions that making bounded rationality compulsorily and decision makers who choose this decision-making styles have been exposing to the effects that caused by information technologies. The purpose of this study to find out what measure the effectiveness. Members of Young Entrepreneurs the Board of Union Of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey on the Eastern Anatolia Region had elected for this study. As a result, between usage of information technologies and managerial decisions styles found on the reverse relationships.

Key Words: Information Technologies, Decision-making, Manegirial Decisions, Decision-making Process, The Union Of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, TOBB, The Board Of Young Enterpreneurs on TOBB.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.