ASKERİ HARCAMALAR, AMBARGO VE EKONOMİK BÜYÜME: İRAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ziya Çağlar Yurttançıkmaz, Amin AALI, Ömer Selçuk Emsen
2.356 1.229

Öz


ÖZET Dünya ekonomisinde İran’ın bulunduğu durum dikkate alındığında, çoğu ülkeden farklılık sergilemektedir. Özellikle 1970’lerden itibaren karşı karşıya kaldığı gelişmeler açısından bakıldığında, 1979’da devrim yaşamış, Irak ile savaş 1980’de başlamış ve 1988’e kadar sürmüş ve savaşın başlamasıyla uygulanan askeri ambargo savaş sonrasında ekonomik ambargo-yaptırımlara (sanctions) dönüşmüştür. Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında, İran ekonomisinin ağır dışsal şoklar yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada GSYİH ile askeri harcamalar, eğitim harcamaları, gayrı safi sermaye birikimi, işgücü ve gölge değişkenler (savaş ve ambargo) incelenmiştir. Bu amaçla GSYİH üzerine söz kousu değişkenlerin etkileri 1965-2008 arası dönem için zaman serisi verileri kullanılmak suretiyle, sınır testi kullanılarak analiz edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Ekonomik büyüme, Askeri harcamalar, Savaş, Ambargo, ARDL yaklaşımı.

 

ABSTRACT Given the current situation of Iran in World economy, it differs from many other countries demonstrates. Especially when it has been looked at him since the 1970s faced by the terms of the developments, Iran lived in the revolution in 1979, With the Iraq war began in 1980 and lasted until 1988, and the military embargo in beginning of the war  has become economic sanctions after war. Given all these developments, Iran's economy has been seen that survive severe external shocks. Therefore, in this study, we have been examined the relationships between GDP and military expenditure, education expenditure, gross fixed capital formation, labor force and dummy variables (war and openness). For this purpose the effect of variables on GDP are analyzed econometrically by using bound test by using annually series belonging to the period of 1965 and 2008.

 

Key words: Economic gorwth, Military expenditure, War, Embargo, ARDL approach.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.