TURİZM – EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEKTÖR BAZINDA BİR İNCELEME

Nebiye Yamak, Banu Tanrıöver, Filiz Güneysu
3.876 3.735

Öz


Özet: Çalışmada, turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini sektör bazında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam ve turist başına düşen turizm gelirlerinin reel GSMH, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri üzerindeki uzun ve kısa dönem etkileri sınanmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yardımıyla durağanlığı test edilen söz konusu değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkileri sınamak amacıyla, Granger (1969) nedensellik testi kullanılmıştır.  Bununla birlikte ilgili değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiler ise, Engle-Granger (1987) ve Johansen-Juselius (1990) koentegrasyon yöntemi ile ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, Engle-Granger ve Johansen-Juselius Koentegrasyon Yöntemi.

 

Abstract: The purpose of this paper is to investigate the effects of tourism incomes on economic growth. For this purpose, short and long run effects of total and per capita tourism income on real GNP, agriculture, industry, and service sectors have been tested. Granger (1969) causality test has been used to examine short run relations between the variables. The stationarity test of the variables has been done by using Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests. Also long run relations between the variables have been investigated by Engle-Granger (1987) and Johansen-Juselius (1990) cointegration methods.

Keywords: Tourism Income, Economic Growth, Engle-Granger and Johansen-Juselius Cointegration Method.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.