ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEKNOPARKLAR,YÖNETİMSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Sanem ALKİBAY, Emine ORHANER, Sezer KORKMAZ
1.691 700

Öz


Günümüzde, üniversite-sanayi işbirliğinin yoğun olarak yaşandığı yerler teknoparklardır. Teknoparklar, bir üniversite veya araştırma kurumu öncülüğünde üretilen bilginin ticarileştirilmesine imkan sağlamak ve böylece katma değeri yüksek ürünler elde etmek suretiyle bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaç edinen; Ar-Ge ve inovasyon temelli işletmeleri bünyesinde barındıran, yönetici işletme tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım destek mekanizmalarına sahip ortamlardır.

Bu çalışmanın amacı, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılandırılan teknopark yönetimlerinin ve teknoparkta yer alan girişimci işletmelerin karşılaştıkları yönetimsel sorunların belirlenmesi ve etkin bir teknopark yönetimine ilişkin öneriler geliştirilmesidir.

Araştırmanın evrenini; Ankara’daki üniversitelerin bünyesinde yer alan ve en az üç yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan teknoparklarda kiracı konumunda bulunan girişimci işletmelerin üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır.  Evrenin tamamına anket uygulanmış ve dönüşümü sağlanan 124 anket değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Araştırma sonucunda, girişimci işletme üst düzey yöneticilerinin teknopark yönetimlerinin sundukları hizmetleri yeterli bulmadıkları ve yeterince yararlanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca teknoparklar bazında da hizmet sunumları ve girişimcilerin yararlanma düzeylerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.