Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri

Fatih Karcıoğlu, Cem Kahya, Kemal Buzkan
2.470 814

Öz


Her örgütü karakterize eden özellikler farklıdır ve bu farklılığın asıl kaynaklarından birisi de, örgütsel kültürdür. Her örgüt, kendine özgü bir kültür anlayışına sahiptir. Bu nedenle örgüt içerisinde ortaya çıkan çatışmanın yönetilmesinde, örgütsel kültürün de dikkate alınması gerekecektir. Buradan hareketle çalışmamızın temel amacı, örgüt yöneticileri tarafından çoğunlukla tercih edilen çatışma yönetim stratejisi ile örgüt çalışanları tarafından baskın olarak algılanan örgütsel kültür tipi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylece çatışma yönetim stratejisinin belirlenmesinde, örgütsel kültür tipinin herhangi bir etkisinin olup olmadığı test edilmiş olacaktır. Çalışma, ankete dayalı bir alan araştırmasıdır ve Erzurum ilinde faaliyet gösteren bir firmada çalışan toplam 146 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, firma çalışanları tarafından baskın olarak algılanan örgütsel kültür tipinin pazar kültürü olduğunu ve firma yöneticileri tarafından çoğunlukla tercih edilen çatışma yönetim stratejisinin ise problem çözme olduğunu göstermiştir. İleri sürülen hipotez testi ispatlanmıştır. Buna göre yöneticiler, çatışma yönetim stratejisini belirlerken, çalışanların algıladıkları örgütsel kültür tipinden etkilenmektedirler.   

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.