YÜKSEKÖĞRETİMİN GETİRİLERİ VE ETKİNLİK SORUNU

Filiz Gölpek
1.524 584

Öz


Özet: Eğitimin faydalarının bilinmesi eğitim harcamalarının finansmanı açısından oldukça önemlidir. Çünkü, eğitim hizmetleri, bireylere ve topluma parasal ya da parasal olmayan çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu durum, eğitim yatırımlarının bazıları için ek kazançlar sağladığı anlamını taşımaktadır. Eğitim hizmetlerinin kimlere ne kadar kazanç sağladığının bilinmesi, yükseköğretim finansmanında etkinlik sorunun çözümü açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim finansmanında etkinliği sağlayacak finansman politikası için teknik çerçeve önermektir. Çalışmada önce, yükseköğretimin getirileri ve etkinlik kavramları ele alındı, daha sonra literatür taraması yapılarak eğitimin getirileri etkinlik açısından değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda, birey ve toplum arasında eğitimin faydalarına paralel olacak şekilde eğitim maliyetlerinin paylaşımını sağlayacak yaklaşım önerildi.  

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimin finansmanı, finansman politikası, özel getiri oranı, sosyal getiri oranı, tahsis etkinliği.

Abstract: To know the benefits of education are very important in terms of the financing of education expenditures. Because education services to individuals and to society in monetary or non-monetary offers several benefits. In this case investments in education for some of the gains provided by additional means. Who know how much earnings had provided educational services, in financing of higher education is important in solving the efficiency problem. The purpose of this study, the efficiency of the financing of higher education will provide the technical framework for financing policy. Sözlük

In this work, first, returns of education and efficiency terms are handled, and then the existing literature was evaluated. In result of the study, between the individual and society the benefits of education to be parallel proposed approach cost-sharing  

Keywords: Finance of higher education, financing policy, private rate of return, social rate of return, allocation efficiency.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.