TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRK GSM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

metehan tolon, Selin Ünlü
2.313 2.403

Öz


Rekabetin çok yoğun yaşandığı Türk GSM sektöründe uygulanan tutundurma faaliyetlerinin, tüketici satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara’da yaşayan 400 gönüllü aboneye, 38 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, elde edilen veriler PASW v18.0 paket programı kullanılarak tasnif ve analiz edilmiştir. Yapılan Ki-Kare analizi sonucunda; katımcıların demografik özelliklerine göre etkilendikleri değişkenler belirtilmiş ve GSM işletmelerine önerilerde bulunulmuştur. . Daha sonra “GSM Sektöründe Uygulanan Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilere Etki Düzeyi Boyutu” için toplam bir boyut puanı elde edilmiş ve bu puan değişkeni ile ankete katılan kişilerin demografik özellikleri arasındaki var olduğu düşünülen ilişkiler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) testi ile gerekli hipotez testleri kurularak test edilmiştir. Ki-Kare analizleri ile t testi ve Anova testi sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü görülmüştür.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.