ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL DİKMEN
2.023 1.397

Öz


Özet: Üniversite öğrencileri arasında sigara kullanma alışkanlığı son
derece yaygındır. Sigara kullanımı üzerine yapılan araştırmaların ortaya
çıkardığı en önemli husus bu alışkanlığın yaklaşık %40 oranında 15-19 yaş
aralığında başlamış olduğudur. Bu nedenle çalışma, riskli yaş grubu içinde olan
NMYO öğrencilerine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerle lojit
model denemesi gerçekleştirilmiş ve sigara kullanımında etkili olan faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sigara kullanımında
cinsiyet, yaş, aile bireylerinin sigara kullanıp kullanmaması, aile geliri ve
arkadaş çevresinin önemli faktörler olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı, lojit model, NMYO
Abstract: Smoking is a very common habit among university students.
The most significant outcome of the research into the smoking addiction is that
this habit starts at the age of 15-19 of 40 percent youth. That is why, in the
study, by means of the data obtained from the questionnaire conducted to
Narman Vocational school students who are among the risky age group, logit
model was used. In the study, the effective factors in smoking were attempted
to determine. According to the results, gender, age, the family members who
smoke, monthly income of the family and social circle are found to be the
effective factors in smoking.
Key Words: smoking, logit model, NMYO

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.