İKTİSADİ BÜYÜMEDE FİNANSAL GELİŞMENİN ETKİSİ: D-8 ÜLKELERİNDE NEDENSELLİK İLİŞKİS

Murat NİŞANCI, İlyas KARABIYIK, Metin UÇAR
1.623 632

Öz


Özet: Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasında yakın bir ilişkinin
varlığı bilinmektedir. Bu ilişki bazen talep yönlü, bazen arz yönlü olmak üzere
kendini gösterir. Bu çalışmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran,
Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) verileri kullanılarak iktisadi
büyüme ile finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisi panel veri seti
kullanılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Veri seti 1960-2009 yıllarını
kapsamaktadır. Analiz edilen ülkelerin bir kısmında, İktisadi büyüme ve
finansal gelişme arasında kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisinin varlığı
tespit edilmiştir. Kullanılan finansal değişkenlerden büyüme üzerinde en etkili
olanın özel sektör kredileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, İktisadi Büyüme, Nedensellik,
D-8 Ülkeleri
Abstract: There is a well-known relationship between financial
development and economic growth. Sometimes, this relationship shows itself in
supply or demand side. In this study, the causality between financial
development and economic growth was tried to be checked with the data of D-8
countries (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and
Turkey). The data is over the period of 1960-2009. In the some of the countries
analyzed a causality between financial development and economic growth has
been determined in short and long run. The empirical findings show that the
private sector credit is the most effective financial variable on economic growth.
Key Words: Financial Development, Economic Growth, Causality, D-8
Countries, Jel Codes: C32, F43, G10

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.