KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE TİCARET AKIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI*

Murat Can GENÇ, Seyfettin ARTAN, Metin BERBER
1.985 1.120

Öz


Özet: Bu çalışma, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesindeki
ticaret akımlarının belirleyicilerini çekim modelini kullanarak analiz etmektedir.
Bu amaçla, 1997-2007 dönemi için panel veri yöntemi uygulanmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gayri safi
yurt içi hasılaları (GSYH) ve nüfusları bölgedeki ticaret akımlarını pozitif
olarak etkilemektedir. Ancak, ihracatçı ülkelerin GSYH’ları ve nüfuslarının
ticaret akımları üzerindeki etkisi daha fazladır. Diğer taraftan, üye ülkelerin
başkentlerinin birbirine olan uzaklığı ticaret akımlarını negatif olarak etkilerken,
ülkelerin ortak sınıra sahip olmaları ve aynı dili konuşmaları ticaret akımlarını
pozitif olarak etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Çekim modeli, KEİ, Panel veri analizi,
Bölgeselleşme
Abstract: This paper applies gravity model to explain determinants of
trade flows in Black Sea Economic Cooperation (BSEC) region. For this
purpose, panel data analysis is used for the 1997-2007 period. The empirical
results indicate that, gross domestic product (GDP) and population of exporter
and importer countries affect trade flows positively, but GDP and population of
exporter countries have more effect on trade flows. On the other hand, while
distance between capital cities of member states affects trade flows negatively,
having common border and using same language of countries affects trade flows
positively.
Key Words: Gravity model, BSEC, Panel data analysis, Regionalism

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.