MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Abdulkerim DAŞTAN
1.565 2.384

Öz


Özet: Beyan esasına dayalı vergileme anlayışında mükellef beyanının
gerçekleri yansıtabilmesi, etkin bir vergi denetimi yanında kaliteli muhasebe
hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır. Muhasebe mesleği açısından bu
gereklilik, mesleğin, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında köprü görevi
görmesinden ileri gelmektedir. Kuşkusuz muhasebe mesleğinin ifa ettiği görev
vergileme ile sınırlı olmayıp, işletme ile ilgili finansal bilgilerin tamamını
kapsayıcı niteliktedir. Tam, doğru, tarafsız, zamanlı ve kaliteli muhasebe bilgisi,
işletme çıkar grupları açısından son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı;
vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde muhasebe mesleğinin rolünü meslek
mensuplarının muhasebe eğitiminden beklentileri eşliğinde araştırmaktır. Doğu
Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensupları üzerinde
yapılan araştırma sonucu, kaliteli muhasebe eğitimi, hizmeti ve bilgisi ile etkin
işletme kararı yanında doğru bilgiye dayalı gerçek ve adil vergileme ile vergi
kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesinin mümkün olabileceğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler Vergi kayıp ve kaçağı, kayıtdışılık, muhasebe
mesleği ve eğitimi.
Abstract: In contemporary tax system which is based on statement, it is
necessary to ensure both an effective tax audit and a high quality accounting
service presentation for the tax-payer to reflect the truth diametrically. In terms
of accounting profession, this necessity stems from acting as a bridge between
the tax-payer and the tax administration. Doubtless, the duty of the accounting
profession is not only limited to performing the taxation task, it also includes all
the financial accounting information about the business. Accounting
information which is correct, full, impartial and in high quality is critically
important in terms of all interest groups. The aim of this study is to research the
expectations of the employed accountants about accountancy training by
revealing the importance of the accounting profession in preventing tax loss and
tax exile. The research surveyed by accounting profession in The Eastern Black
Sea Region. In accordance with their expectations it can be conclude preventing
tax loss and tax exile can be possible with a high quality accounting education,
experienced and proficient, a sufficient accounting knowledge and an equitable
taxation procedure based on correct information.
Key Words: Tax loss and exile, informality, accounting profession and
education.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.