MALİYET KONTROL ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Enver BOZDEMİR, Mehmet Suphi ORHAN
1.925 1.261

Öz


Özet: Geleneksel maliyet yönetim muhasebesi ilerleyen teknolojik
yenilikler karşısında işletme yönetimine önemli bilgiler verme özelliğini
kaybetmesi nedeniyle yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemlerinin
geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Stratejik maliyet yönetim
sistemleri arasında Hedef Maliyetleme yöntemi en önemli maliyet yönetim
yaklaşımlarından biridir. Hedef Maliyetleme, mamule tasarım ve geliştirme
aşamasında uygulanmakta ve böylece mamulün ilk aşamasında maliyet azaltımı
hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın amacı Hedef Maliyetleme Yöntemini inceleyerek Türk
Otomotiv sektöründe uygulanma düzeyinin analiz edilmesidir. Çalışmamızda
Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv işletmeleri açısından uygulanma
düzeyi 249 işletmede yapılan anketle araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda
işletmelerin Hedef Maliyetleme Yöntemini tam anlamıyla uygulamadıkları
ancak bu yöntemin uygulanmasını gerekli kılan bazı şartları yerine getirdikleri
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Türk
Otomotiv Sanayi.
Abstract: Traditional cost management accounting in front of
advancing technological innovations, because of losing its feature of giving
important information to business management, the improving and applying
systems of new cost and management accounting become compulsory. Target
Costing System among strategic cost management systems is one of the most
important cost management approaches.
Target Costing is applied at the phase of design and development and
thus the cost reduction is aimed at the first phase of product. The purpose of this
study is to analyze level of application in Turkish automotive sector by
examining Target Costing System. In our study, level of application of Target
Costing System in terms of Turkish automotive companies was researched by
the survey made in 249 companies. As a result of this research, companies
did’nt apply Target costing systems literally but it is seen that they have fulfilled
some conditions which necessitate the applying this system.
Key Words: Cost Management, Target Costing, Turkish Automotive
Industry.

Tam metin:

PDF