KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Nihan ÖZGÜVEN
1.731 1.343

Öz


Özet: Perakendecilik sektöründe son yıllarda hızlı bir büyüme
gözlemlenmiştir. Büyüme süreklilik göstermektedir. Perakendecilik sektörünün
gelişiminde birçok faktör etkili olmaktadır. Etkili olan faktörler tüketici istek ve
ihtiyaçlarındaki değişimler, tüketicilerin zaman unsuruna daha fazla önem
vermeleri ve duyarlı olmaları şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada
perakendecilik sektöründe Ekonomist dergisinin 2009 yılında yaptığı
araştırmadaki ilk on sıralamasında bulunan Migros, Carrefour ve Kipa
hipermarketleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Perakendeci işletmelerin
performanslarını değerlendirmede kullanılan beş önemli kriter dikkate alınmış
olup, kriz öncesi dönem olan 2005-2009 yılı performans değerlendirmeleri
TOPSİS yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Perakendeci Sektörü, Küresel Perakendeci
Aktörler, TOPSIS Yöntemi
Abstract: In recent years, rapid growth has been observed in the
retailing sector. Growth is constant. Many factors are influential in the
development of retailing sector. The influential factors can be enumerated as the
changes in needs and wants of customers. The customers tendency to give more
importance and to be more sensitive to time. At this study the Migros, Carrefour
and Kipa hypermarkets that are at first ten ranking in the study of magazine
Ekonomist for 2009 in retailing sector are taken into consideration. Five main
criterias that are used to evaluate performance in retailer businesses are regarded
and the performance evaluation of 2005-2009 years which are per-crisis years
were evaluated by using Topsis Method.
Key Words: Retailer Sector, Global Retailer Actors, TOPSIS Method

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.