FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERDEN FORWARD SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Mehmet KAYGUSUZOĞLU
1.615 3.676

Öz


Özet: Son zamanlarda türev ürünlerin kullanımı Türkiye’de de giderek
artmaktadır. Bunda yaşanan ekonomik krizin de büyük etkisi vardır. Kriz
nedeniyle finansal piyasalarda artan riskler, bu ürünlerin sunduğu olanaklar
kullanılarak telafi edilmek istenmektedir.
Türev ürünlerin kullanımı hızlı bir şekilde yayılmakla birlikte,
kamuoyunun bu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı sürekli
söylenegelmektedir. Türev ürünlerin başta vergilendirilmesi ve
muhasebeleştirilmesi konusundaki bilgi birikimi henüz yeterli seviyede değildir.
Bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi halinde, bu ürünlerin kullanımı
konusunda özgüven artacaktır. Bu sayede işletmeler finansal risklere daha kolay
karşı koyabilirler. Dünyadaki rakiplerinin kullandıkları gelişmiş finansman
araçlarını kullanarak rekabet güçlerini arttırabilir ve geleceği daha iyi
yönetebilirler.
Bu çalışmanın konusunu türev ürünlerden, Forward Sözleşmeleri
oluşturmaktadır. Önce genel olarak Forward Sözleşmeleri tanıtılmıştır. Mevcut
yasal düzenlemeler çerçevesinde Forward Sözleşmeleriyle ilgili
muhasebeleştirme ilkeleri açıklanarak, muhasebeleştirmede karşılaşılabilecek
birtakım konulara dikkat çekilmek amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türev Ürünler, Forward Sözleşmeleri ve
Muhasebe İşlemleri
Abstact: The use of financial derivatives has been recently increasing in
Turkey. The economic crisis has had a big effect on this,too. Incresed risks due
to the crisis in financial markets are asked to be compensated by using the
facilities offered by these products.
Althouh the use of financial derivatives has been spreading rapidly, it
has been constantly highlighted that public opinion hasn’t sufficient knowledge
about these products. The knowledge about the taxation and accounting of
financial derivates is not at a sufficient level. If the decrease of knowledge on
this subject is overcome,the self-confident on the usage of these products will
increase. Thanks to this, financial risks can be opposed more easily. By using
advanced financial means which their worldwide rivals use, they can increase
their competition force and can manage the future better.
Forward contracts from financial derivates composes the subject of this
study. First, Forward contracts are introduced generally. By revealing
accounting principles regarding Forward contracts in terms of existing legal
contracts, it is aimed to attract attention to some subjects which can be faced in
accounting.
Key Words: Financial Derivates, Forward Contracts, and Accounting
of Forward Transactions

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.