ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİNİN ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mustafa BÜTE
1.367

Öz


olmayan davranışlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Söz konusu
araştırmada üç boyutta incelenen örgüt ikliminin (yapı ve açıklık, kişiler arası
ilişkiler, çalışma ortamı ve risk), dört grupta incelenen etik olmayan davranışlar
(görevin kötüye kullanımı, dürüst olmama, kişiler arası olumsuz ilişkiler ve
güvensizlik ve saygısızlık) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmada iki
model geliştirilmiştir. Birinci modelde algılanan örgüt ikliminin sırasıyla kişiler
arası olumsuz ilişkiler ve güvensizlik (R2=0.453), görevin kötüye kullanımı
(R2=0.212), saygısızlık (R2=0.197) ve dürüst olmama (R2=0.017) üzerinde etkili
olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde ise, etik olmayan davranışlara neden olan
örgüt iklimi türlerinin de sırasıyla kişiler arası ilişkiler (R2=0.385), yapı ve
açıklık (R2=0.245) ve çalışma ortamı ve risk (R2=0.111) üzerinde olduğu ortaya
çıkmıştır.
Sonuç olarak algılanan olumsuz örgüt ikliminin örgütlerdeki etik
olmayan davranışların önemli nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Etik iklim, Örgüt iklimi, Etik olmayan davranışlar
Abstract: Main aim of this study is detecting the effects of perceived
organizational climate types’ on unethical behaviors. During the search, the
effects of organizational climate analyzed in three dimensions (structure and
clearness, relations among people, working environment and risk) on unethical
behaviors analyzed in four groups (abuse of office, being dishonest, negative
relationships among people and mistrust and irreverence). Two models have
been developed at the study. In the first method it has been viewed that
perceived organizational climate is affective on negative relationship among
people and mistrust (R2=0.453), abuse of office (R2=0.212), irreverence
(R2=0.197) and being dishonest (R2=0.017), respectively. In the second model it
has been seen that organizational climate types causing unethical behaviors are
effective on relationships among people (R2=0.385), structure and clearness
(R2=0.245) and working environment and risk (R2=0.111), respectively.
As a result, it can be said that perceived negative organizational climate
is one of the important reasons of unethical behaviors in the organization.
Key Words: Ethical climate, Organizational climate and Unethical
behaviors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.