ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMEYE STRATEJİK BİR BAKIŞ

Turan ÖNDEŞ, Erdoğan KAYGIN, Ceyda YERDELEN KAYGIN
2.128 1.277

Öz


Özet: Bu çalışmada örgütsel küçülme konusu ele alınmıştır. Literatür
taraması yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada örgütsel küçülmeyle ilgili genel
bir çerçeve çizilmeye ve literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada
küçülmenin modern bir yönetim tarzı olduğu ve bu yöntemle işletmelerin
kendileri için hayati önem arz eden bir takım amaçları gerçekleştirmek için bu
yöntemi kullanabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca küçülme sadece olağanüstü
durumları ifade eden kriz dönemlerinde değil aynı zamanda işletmenin rekabet
avantajı sağlayabilmesinde de kullanılabilecek bir yöntem olduğu
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küçülme, Örgütsel Küçülme, Etkinlik,
Performans.
Abstract: In this study, organizational downsizing is discussed. The
literature review carried out by means of a general framework for the study of
organizational downsizing scratch and trying to contribute to the literature. In
the study of downsizing in a modern management style and business for
themselves in this way is a vital tool that can use this method to carry out the
purposes expressed. Downsizing only in times of crisis also represents an
extraordinary situation, but also a method used in the business emphasized as a
competitive advantage.
Key Words: Downsizing, Organizational Downsizing, Efficiency,
Performance

Tam metin:

PDF PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.