İŞ YÜKÜ, İŞ KONTROLÜ VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ

Oya İnci BOLAT
2.044 925

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, iş yükünün, iş kontrolünün ve bu iki
değişken arasındaki ilişkinin tükenmişlik üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu
amaçla, Antalya Manavgat’ta faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelden anketler
aracılığıyla veriler toplanmıştır. 137 anket analizlerde kullanılmıştır. Çalışmanın
sonuçları, iş yükünün, iş kontrolünün ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin,
tükenmişlik üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, farklı iş yükü ve iş
kontrolü oranlarına sahip gruplar arasında tükenmişlik açısından anlamlı
farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın iki önemli kısıtı bulunmaktadır.
İlki, araştırmanın sadece bir otel işletmesinde yapılmasından dolayı çalışma
sonuçlarının genellenememesidir. İkinci olarak, araştırmada veriler “kendi
kendini değerlendirme” yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Bu nedenle diğer bir
sınırlılık, ortak yöntem varyansıdır.
Anahtar Kelimeler: İş yükü, iş kontrolü, tükenmişlik, öz yeterlilik,
yetki, kaynaklar
Abstract: The main purpose of this study is to investigate the effects of
job demands, job control, and the relationship between these two variables on
burnout. For this aim, through questionnaires, data were collected from a five
star hotel in Antalya Manavgat. 137 questionnaires were analyzed. The results
of the study showed that job demands, job control and the relationships between
these two variables have effects on burnout. Besides, it was determined that
there was a significant differences between the groups which have different job
demands and job control rates. There are two important limitations about the
study. First, the results of the study cannot be generalized, as the survey was
administered in only one hotel. Second, in the survey, the data were collected by
using a “self-report” methodology, so another limitation is the possibility of
common method variance.
Key Words: Job demands, job control, burnout, self-efficacy, authority,
resources

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.