YÖNETSEL GÜÇLÜLÜK VE ETKİLİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Selen DOĞAN, Faruk ŞAHİN
1.722 1.363

Öz


Özet: Organizasyonların çevreye uyum sağlamaları, gerek durağan
gerekse karmaşık ve değişken çevre şartlarına uygun yönetsel tepkiler
vermelerine bağlıdır. Etkili yönetim için hem yönetsel beceriler hem de yönetsel
yetenekler gerekli olduğundan, ikisi arasında ayrım yapmak önem arz
etmektedir. Yönetsel beceriler rutin ve programlanmış işler için gerekliyken,
yönetsel yetenekler rutin olmayan ve programlanmamış işler içindir. Yönetsel
işlerin en önemli unsurları, yetenek kullanımını gerektiren rutin olmayan ve
programlanmamış işlerle ilgilidir. Yönetsel işler için gerekli olan yeteneklere
sahip olma, yönetsel güçlülük olarak kavramsallaştırılmaktadır (Kanungo ve
Misra, 1992). Yönetsel güçlülük, yönetsel işlerin gerektirdiği uygun tepkiyi
kolaylaştıran belirli duygusal, zihinsel ve davranışsal yetenekler setidir.
Yetenekler, başarılı bir yöneticinin repertuvarının temel ve önemli
bileşenleridir. Bu çalışmanın amacı, yönetsel güçlülük kavramına ve bu
kavramın organizasyonlar için önemine dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici, beceri, yetenek, yönetsel güçlülük,
etkililik.
Abstract: Organizational adaptation to the environment requires
appropriate managerial responses to both the stable and complex and changing
aspects of the environment. Because both managerial skills and competencies
are needed for effective management, it is important to differentiate
competencies from skills. Managerial skills are required to meet routine
demands of managerial jobs whereas competencies are required to meet nonroutine,
non-programmable job demands. The most significant elements of
managerial job have to do with non-routine tasks that demand utilization of
competencies. The possession of the competencies that are needed for
managerial jobs has been conceptualized as managerial resourcefulness
(Kanungo and Misra, 1992). Managerial resourcefulness is a set of affective,
intellectual and action-oriented generic competencies that enables adaptive
responses to the demands of the managerial jobs. Competencies are basic,
critical components of a successful manager’s repertoire. The aim of this study
was to attract attentions on the conceptual framework of managerial
resourcefulness and its importance for organizations.
Key Words: Manager, skill, competency, managerial resourcefulness,
effectiveness.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.