ILICA ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARININ İŞ MEMNUNİYETİ, ERGONOMİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

M. Dursun KAYA, Dilşad GÜZEL, Betül ÇUBUKÇU
1.941 2.050

Öz


Özet: İş memnuniyeti, kişinin işini veya iş deneyimini
değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa giden olumlu duygusal durumdur.
Bireyin ihtiyaçları ve sahip olduğu değer yargıları yaptığı iş ile uyumlu ise
ortaya iş memnuniyeti çıkacaktır. Bunun sebebi, iş memnuniyetinin iş
performansını, verimliliği ve üretimi etkilemesidir. Stres; bireyin farklı kişiler
üzerinde değişik etkileri olan, endişe, üzüntü, gerilim ve baskıya yol açan
duyguları yaşamasıdır. İşin niteliği ne olursa olsun iş insan üzerinde değişik
derecelerde stres yani zorlanma nedenidir. Birçok iş çevresi faktörü iş stresiyle
yakından ilgilidir. İşin tehlike derecesi, görev çatışmaları, görev belirsizlikleri
ve ağır iş yükü stresin artmasına neden olmaktadır. Çalışma yaşamında ortaya
çıkan stres, iş görenin normal işlevlerini yerine getirmesinde engel olarak ortaya
çıkmakta ve bireyin fiziksel ve duygusal olarak tepkilerine neden olmaktadır.
Kısacası hayatın insan üzerindeki zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün çabalar ergonomi alanına
girer.
Ergonomistler çalışma ve iş yaşamı ortamındaki stresi ve insanın bu
stresle baş edebilme çabalarını ya da uyumunu sağlayacak önlemleri araştırırlar.
Bu bağlamda, Erzurum-Ilıca Şeker Fabrikasındaki 82 işgörenin iş memnuniyet
durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma koşulları ile iş stres düzeylerini
belirlemeye yönelik anket uygulandı. Elde edilen veriler SPSS paket
programında değerlendirildi. Ankette yer alan demografik özelliklerde dikkate
alınarak iş görenlerin iş memnuniyet durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma
koşulları ile iş stres düzeyleri çoklu regresyon analizi ile belirlenmeye çalışıldı.
Elde edilen iş memnuniyet durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma koşulları
ile ilgili regresyon denklemleri işyeri çalışanları bakımından yorumlandı.
Anahtar Kelimeler: İş memnuniyeti, ergonomi, iş stresi
Abstract: Job satisfaction is positive emotional situation originated
from the assessment of labor experience of the person. If individual’s needs and
his or her value judgments are compatible with his or her work, then job
satisfaction will occur. The reason of this is the fact that job satisfaction and
performance affect productivity and production. Stress; it is that individual
experiences emotions leading to pressure and tension, grief or anxiety which are
of different effects and different people. Whatever its quality is, the labor is the
reason of stress in various degrees. A number of labor milieu factors are
interested in job stress closely. Danger degree of the labor has led to duty
conflicts, duty uncertainties and heavy job burden stress. The stress existing in working life occurs by preventing individual from fulfilling his or her normal
functions, so it leads to individual to react physically or emotionally. In brief, all
attempts orienting to be limited or to be removed of all negative and impulsive
effects on human include in the field of ergonomics.
Ergonomists investigate the measurements which provide adaptations,
or attempts which cape with the stress and the stress in human’s working or
living milieu. A survey was carried out with the aim of determining the job
stress levels and ergonomics working conditions in factory and job satisfaction
situations of the labors in Erzurum-Ilıca Sugar factory. In this respects, the data
obtained from 82 questionnaires which will be included in the evaluation
content of the questionnaire were evaluated by means of SPSS packet
programme. By taking demographic features in the questionnaire into account,
job satisfaction of the laborer and ergonomics working conditions in the factory
and the job stress level were analyzed by means of multiple regression analysis.
Job satisfaction situations obtained were commented as regards regressions
equations workplace laborer about ergonomics working conditions in the
factory.
Key Words: job satisfaction, ergonomics, stress

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.